Norske banker

Norske banker skal rapportere regnskapstall til Bankenes sikringsfond kvartalsvis. Bankenes sikringsfond sender hvert kvartal, cirka ved kvartalsslutt, en e-post til bankene. E-posten inneholder informasjon om hva som skal sendes inn til oss. Vi ber om å få tilsendt kvartals-/årsrapporten i tillegg til et regneark med regnskaps- og balansetall i tillegg til noen utvalgte tilleggsopplysninger. Fristen for innsendelse er ca. 1,5 måned etter kvartalsslutt for de tre første kvartalene og noe senere for årsregnskapet.

Etter at bankene har sendt inn sine tall og vi har kvalitetssikret disse, sender vi ca. to måneder etter kvartalsslutt og tre måneder etter årsslutt en e-post til hver enkelt bank.  E‑posten inneholder bankens nøkkeltall og referansegruppetall for sammenlignbare banker. Referansegruppene er basert både på type bank og størrelsen på forvaltningskapitalen. Sparebanker sammenlignes med andre sparebanker og øvrige banker sammenlignes med både spare- og øvrige banker. Forvaltningskapitalen er delt inn i størrelsesgruppene 0‑6, 6‑20, 20-400 milliarder kroner og alle banker.

Vi jobber med å utvikle en mer effektiv løsning for kvartalsvis regnskapsrapportering i Sikringsportalen og vil informere bankene i god tid før den nye løsningen tas i bruk.

Filialer

Filialer av kredittinstitusjoner som er medlem av innskuddsgarantiordningen rapporterer årlig regnskapstall for filialen. Bankenes sikringsfond sender en e-post til filialmedlemmene med brev om rapportering samt et excel-skjema for utfylling. Forespørselen om rapportering blir normalt sendt innen utgangen av februar. Vi innhenter resultat- og balansetall for filialen, samt enkelt tilleggsopplysninger. Vi ber dessuten om at filialen oversender årsregnskapet for filialen, samt årsregnskapet for den juridiske enheten som filialen inngår i. Fristen for innsendelse er i slutten av mai måned.