Vi bidrar til å opprettholde stabilitet og samfunnets tillit til bankene ved å:

 • Garantere for innskudd i våre medlemsbanker
   
 • Kreve inn bidrag fra medlemmene og forvalte fondet
   
 • Følge opp våre medlemsbankers finansielle situasjon
   
 • Samarbeide med Finanstilsynet, Finansdepartementet og Norges Bank dersom en eller flere banker får problemer med å innfri sine forpliktelser
   
 • Sørge for å ha systemer som gjør det mulig å utbetale innskudd kort tid etter at Finansdepartementet beslutter å sette en bank under offentlig administrasjon

Informasjon om Bankenes sikringsfonds formål og mandat
 

Beredskap

Sikringsfondets viktigste oppgave er til en hver tid å være i beredskap for å kunne håndtere situasjoner der en eller flere medlemsbanker får problemer med å innfri sine forpliktelser. Bankenes sikringsfond kan i henhold til lov og vedtekter yte ulike former for støttetiltak slik at banken kan oppfylle sine forpliktelser og videreføre virksomheten. Dersom det ikke er grunnlag for videre drift er det Finansdepartementet som avgjør om en bank blir satt under offentlig administrasjon (avviklet). Offentlig administrasjon innebærer at Bankenes sikringsfond utbetaler garanterte innskudd til innskyterne.

Informasjon om garantien
 

Daglig virksomhet

Bankenes sikringsfonds daglige virksomhet består av oppfølging av forvaltningen, følge opp medlemsbankenes finansielle situasjon, samt utvikling av beredskapsløsninger til bruk i situasjoner der garantien utløses.

Fondets virksomhet og rammebetingelser er regulert av finansforetaksloven og fondets vedtekter.

Informasjon om sikringsfondets organisasjon
 

Innskuddsgaranti siden 1921

I Norge ble den første innskuddsgarantiordningen etablert i 1921. Dagens garantiordning har eksistert siden 2004, etter at Sparebankenes og Forretningsbankenes sikringsfond ble slått sammen som følge av en lovendring.

Sikringsfondets historie