Innskuddsgarantifondet skal sikre kundenes garanterte innskudd i bankene.

Hvem skal betale bidrag?

Medlemmer av innskuddsgarantiordningen skal betale årlige bidrag til innskuddsgarantifondet.

Alle norske banker er medlem av innskuddsgarantiordningen. Utenlandske banker i Norge er dekket av innskuddsgarantiordningen i bankens hjemland. Da den norske garantien dekker et høyere beløp, har enkelte filialer av utenlandske banker valgt å bli medlem også av den norske ordningen. 

Hvor mye skal betales totalt i årlige bidrag?

Størrelsen på totale årlige bidrag til innskuddsgarantifondet er i finansforetaksloven fastsatt til 0,8 promille av samlede garanterte innskudd hos medlemsbankene.

Hvor mye skal hver enkelt bank betale i årlige bidrag?

Det totale årlige bidraget skal fordeles på medlemsbankene. Grunnlaget for bankenes årlige bidrag til innskuddsgarantifondet er deres andel av garanterte innskudd, samt en risikojustering basert på utvalgte finansielle nøkkeltall. Risikojusteringen skal måle garantiansvaret som banken påfører innskuddsgarantiordningen. De finansielle nøkkeltallene vektes sammen til en total risikovekt for den enkelte medlemsbank. Følgende kategorier av nøkkeltall inngår i risikojusteringen: Kapitaldekning, likviditet og finansiering, kredittrisiko, forretningsmodell og tapspotensiale for innskuddsgarantiordningen. I og med at det totale bidragsbeløpet er gitt, foreligger det en gjensidig avhengighet mellom bankene. En eventuell endring i et nøkkeltall for én bank kan påvirke størrelsen på bidraget også for de andre medlemsbankene.

Filialer av utenlandske banker betaler et bidrag tilsvarende 0,8 promille av det beløpet som overstiger hjemlandets garantibeløp, uten noen form for risikojustering.

Beregningsmetoden er forklart i Modelldokumentasjonen (PDF, 729KB).

Beregningsmetoden følger retningslinjer fra European Banking Authority (EBA). (PDF, 970KB) Retningslinjene fra EBA åpner opp for tilpasninger etter nasjonale forhold. Risikoprofilen til norske banker er vurdert til å variere i såpass stor grad at et utvidet intervall for risikovekter fra 25 prosent til 300 prosent blir benyttet. Dette innebærer at bidraget til to banker med lik størrelse på garanterte innskudd, men i hver sin ende av risikoskalaen, kan variere med inntil tolv-gangeren.

Bankenes sikringsfond benytter Sikringsportalen til all kommunikasjon med bankene om bidragsbetaling. Under menypunktet Support i portalen har vi publisert malene for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet for 2019 – 2022. Ved bruk av disse malene kan den enkelte bank selv rekalkulere egne bidrag og beregne effekten på eget bidrag av å endre egne inndata.

Hva er minimumsstørrelsen på innskuddsgarantifondet?

Innskuddsgarantifondet skal utgjøre et beløp som minst tilsvarer 0,8 prosent av samlede garanterte innskudd. Pr. 31.12.22 hadde innskuddsgarantifondet likvide eiendeler som tilsvarte 1,31 prosent av garanterte innskudd. Dersom størrelsen på innskuddsgarantifondet skulle falle under to tredeler av minstekravet, kan årlige fondsbidrag settes høyere enn 0,8 promille. 

Dersom innskuddsgarantifondet ikke oppfyller minstekravet på 0,8 prosent av samlede garanterte innskudd skal manglende beløp dekkes ved garanti fra medlemmene. Det enkelte medlems garantiansvar skal begrenses oppad inntil 0,5 prosent av garanterte innskudd hos medlemsbanken. Medlemsbankene kan også bli pålagt et tilleggsbidrag på inntil 0,5 prosent av garanterte innskudd for å dekke utbetaling av garanterte innskudd.