Erfaringene fra finanskrisen i 2008 førte til at myndighetene utarbeidet et nytt regelverk, både for å forhindre nye bankkriser og for håndteringen av banker som likevel blir rammet av en krise. De sentrale reglene finner vi i finansforetakslovens kapittel 20. Reglene for innskuddsgarantiordningen er i kapittel 19.

Et viktig mål med reglene er å kunne opprettholde samfunnsviktige funksjoner i en bank, som for eksempel kritisk betalingsformidling. Reglene er også utformet slik at det er investorene og ikke skattebetalerne som skal bære tapene når en bank får finansielle problemer.

Dersom en bank blir kriserammet kan myndighetene enten beslutte å avvikle virksomheten eller å gjennomføre det som kalles krisehåndtering.

Avvikling kan på mange måter sammenlignes med konkursbehandling av en ordinær bedrift. I en avvikling skal Bankenes sikringsfond gjøre de garanterte innskuddene tilgjengelig for innskuddskundene innen syv arbeidsdager.

Om allmenne interesser tilsier at banken har kritiske funksjoner som bør videreføres, skal banken krisehåndteres. Da har myndighetene et mer finmasket system med flere mulige strategier. En sentral metode er intern oppkapitalisering. Ved en intern oppkapitalisering vil bankens tap fordeles på aksjonærene og enkelte långivere. Dette innebærer at ansvarlig kapital og visse typer gjeld nedskrives så langt det trengs for å dekke tap, for deretter å konverteres til ny egenkapital slik at bankens finansielle stilling gjenopprettes. Garanterte innskudd er unntatt fra nedskrivning. Intern oppkapitalisering kalles gjerne «bail-in», i motsetning til tidligere redningsaksjoner der staten bidro med penger i håndteringen – en «bail-out».

Foretakene betaler årlige bidrag til et innskuddsgarantifond og et krisetiltaksfond. Krisetiltaksfondet kan benyttes til å finansiere fremtidige krisehåndteringstiltak. Krisetiltaksfondet disponeres av Finanstilsynet som krisehåndteringsmyndighet, mens Bankenes sikringsfond har ansvaret for administrasjon og forvaltning.

En vesentlig forskjell mellom avvikling og krisehåndtering er at banken er åpen og i drift ved en krisehåndtering. Dette innebærer også at garanterte innskudd er tilgjengelig for kundene i en bank som krisehåndteres.