Medlemsbankene betaler et årlig bidrag til innskuddsgarantifondet. Det følger av finansforetaklovens § 19-10 at det enkelte medlems bidrag skal være i samsvar med «medlemmets andel av innskuddsgarantiordningens samlede garantiansvar». En slik risikojustering av bidragene innebærer at kostnaden ved innskuddsgarantien i større grad bæres av de riktige bankene.

Bankenes sikringsfond arbeider nå med et høringsnotat med forslag til endringer i dagens modell for bidragsberegning. Høringsnotatet vil bli sendt ut i løpet av første halvår 2021, slik at medlemsbankene og andre kan gi sine innspill. 

Dagens modell skal benyttes også i 2021
Dagens modell har blitt brukt ved beregning av bidragene for 2019 og 2020, og vil også bli benyttet for å beregne årets bidrag.

Utgangspunktet for risikojusteringen er metodikken til det europeiske banktilsynet (EBA), et regelverk som også gir rom for nasjonale tilpasninger. I høringsnotatet for dagens modell ble det i 2018 varslet at Bankenes sikringsfond ønsket å innføre denne metodikken i to trinn. Dagens modell, altså første trinn, er begrenset til å omfatte EBAs kjerneindikatorer. Utover dette er det enkelte nasjonale tilpasninger som hovedsakelig endrer hvordan risikoskalaen for de enkelte kjerneindikatorene utformes, samt en utvidelse av skalaen for samlet risikovekt. Les mer om dagens modell her.

For bidrag for 2021 vil vi for øvrig sende ut beregningsgrunnlaget for bidragsberegningen til bankene medio mars, slik at dette kan bekreftes før beregningen starter. Antatt tidspunkt for fakturering vil være innen utløpet av 2. kvartal 2021.

Trinn 2 er en revidert modell som er planlagt å gjelde fra 2022
Den reviderte modellen skal i større grad være tilpasset nasjonale forhold. Innfasingen i to trinn ble også begrunnet med endringer i ORBOF-rapporteringen, IFRS 9 og et behov for tilstrekkelig tallgrunnlag til å vurdere eventuelle endringer. Det er forslaget til denne revideringen som vil bli presentert i det kommende høringsnotatet. Det er Finanstilsynet som endelig godkjenner beregningsmodellen.