Beregning av årlige fondsbidrag
Metodikken for beregning av risikobaserte bidrag til innskuddsgarantifondet følger retningslinjer laget av European Banking Authority (EBA) og kan lastes ned her (PDF, 970KB), med tilpasninger etter nasjonale forhold som er redegjort for i modelldokumentasjonen nedenfor og i høringsnotatet for trinn 2-modellen. Medlemsbankenes årlige bidrag til innskuddsgarantifondet vil ta utgangspunkt i den enkelte banks andel av samlede garanterte innskudd, samt en risikojustering basert på utvalgte finansielle nøkkeltall. Disse nøkkeltallene vektes sammen til en total risikovekt for den enkelte medlemsbank.

Følgende kategorier av nøkkeltall inngår i risikojusteringen:

  • Kapitaldekning
  • Likviditet og finansiering
  • Kredittrisiko
  • Forretningsmodell
  • Tapspotensiale for sikringsfondet

I retningslinjene fra EBA kan skalaen for risikovektene gå fra 50 til 200 prosent. Retningslinjene åpner for ytterligere utvidelse av skalaen om nasjonale hensyn tilsier dette. Risikoprofilen til norske banker er vurdert til å variere i såpass stor grad at et utvidet intervall for risikovekter fra 25 prosent til 300 prosent blir benyttet. Eksempelvis vil to banker i hver sin ende av risikoskalaen, med lik størrelse på garanterte innskudd, få risikovektede fondsbidrag som er forskjellig med tolv-gangeren.

I følgende modelldokumentasjon er modellen for beregning av risikojusterte bidrag til innskuddsgarantifondet nærmere beskrevet. Her kan du laste ned modelldokumentasjonen. (PDF, 729KB)

Årlig fondsbidrag
Størrelsen på årlige bidrag til innskuddsgarantifondet er fastsatt i loven til 0,8 promille av samlede garanterte innskudd hos medlemsbankene. Finansdepartementet kan bestemme at bidraget i enkeltår skal være lavere enn dette.

Dersom størrelsen på innskuddsgarantifondet skulle falle under to tredeler av minstekravet til fondet på 0,8 prosent av samlede garanterte innskudd, kan årlige fondsbidrag settes høyere enn 0,8 promille. Medlemsbankene kan også bli pålagt et tilleggsbidrag på inntil 0,5 prosent for å dekke utbetaling av garanterte innskudd.