På oppdrag fra Bankenes sikringsfond gjennomførte Opinion i oktober 2020 en undersøkelse blant bankansatte om kjennskap, kunnskap og tillit til innskuddsgarantiordningen. Undersøkelsen tok utgangspunkt i en tilsvarende befolkningsundersøkelse gjennomført i desember 2019.

Resultatene fra undersøkelsen viser at kjennskapen til innskuddsgarantien blant bankansatte er høy. Mer enn 9 av 10 kjenner til innskuddsgarantien uten å få den forklart. 72 prosent oppgir at de enten har ganske god eller svært god kjennskap til hvordan garantien fungerer, og ingen svarer at de har svært dårlig kjennskap.

Test om du kjenner til ordningen bedre enn gjennomsnittet av bankansatte
Kunnskapsindeksen, som tar utgangspunkt i ti spørsmål om garantien, viser en snittscore på 66 av 100 mulige poeng for bankansatte. Tilsvarende tall for befolkningen var 21 poeng. Har du lyst å teste hvor høyt du scorer på kunnskapsindeksen?  Last ned spørsmålene her før du leser videre. (PDF, 170KB)

Tilliten til innskuddsgarantien er høy
Tillit er det aller viktigste for at en innskuddsgaranti skal bidra til finansiell stabilitet. Tilliten til at man får tilbake pengene gjennom innskuddsgarantien er høy blant bankansatte. Det samme er tilliten til Bankenes sikringsfond. Hele 98 og 95 prosent svarer at de enten har ganske stor eller svært stor tillit til henholdsvis innskuddsgarantien og Bankenes sikringsfond.

Bankenes sikringsfonds strategi for å sikre at bankkundene har tilstrekkelig kunnskap
For at også bankkundene skal ha tillit til at innskuddene deres er trygge må de vite at innskuddsgarantiordningen eksisterer og forstå hva den innebærer. Manglende kunnskap øker faren for at kundene vil ta ut penger fra bankene i en stresset situasjon. Det er bankene og de bankansatte som er i kontakt med innskuddskundene og som kjenner kundene best. Et av Bankenes sikringsfonds strategiske mål er derfor å bidra til at de bankansatte har god kunnskap om ordningen og at de vet hvor de finner detaljert informasjon.

Hva vet de banksatte om innskuddsgarantien – og hva vet de for lite om?
Opp mot 9 av 10 bankansatte vet at garantien dekker opptil 2 millioner kroner og at grensen gjelder pr. bank. Det er imidlertid færre, litt over halvparten, som vet at det finnes situasjoner der man kan få tilbake innskudd som overstiger 2 millioner. Enda færre, 20 prosent, vet at garantibeløpet i slike tilfeller er ubegrenset. Hvis du ønsker å vite mer om hvilke midlertidig høye innskudd som er dekket av garantien, les her.

Alle bankansatte vet at garantien gjelder for privatpersoner, men det er kun om lag en tredjedel som vet at den også gjelder for lag, foreninger og bedrifter. 10 prosent svarer feilaktig at penger i aksjer og fond dekkes av garantien. Det er også andre områder der kunnskapen kunne vært bedre. Utbetalingstiden på 7 arbeidsdager er det få som kjenner til, kun 7 prosent svarer riktig på dette spørsmålet.

Oppsummering av undersøkelsen blant bankansatte finner du her. (PDF, 2MB) Hvis du ønsker å vite mer om kjennskapsundersøkelsen vi gjorde blant befolkningen i 2019, så finner du en oppsummering kjennskapsundersøkelsen vi gjorde blant befolkningen i 2019, så finner du en oppsummering her. (PDF, 1MB).