Innskuddsgarantidirektivet (DGSD) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD) er i ferd med å bli evaluert av EU-kommisjonen. Som et ledd i dette gjennomfører EU-kommisjonen nå en høring for å få synspunkter og erfaringer fra interessenter og brukere av regelverket.

Innskuddsgarantidirektivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men det materielle innholdet er gjennomført i finansforetaksloven og i lov om Bankenes sikringsfond. Et viktig unntak er at alle som har innskudd i norske banker har garanti for innskudd inntil to millioner kroner per bank. Tilsvarende grense i innskuddsgarantidirektivet er 100 000 euro. Krisehåndteringsdirektivet på sin side er tatt inn i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett i finansforetaksloven.

Målet med evalueringen er å utvikle mer effektive regler for håndtering av banker i krise. Innskyterne skal sikres lik behandling og god beskyttelse, og innad i EUs bankunion omfatter dette en mulig felles innskuddsgarantiordning (EDIS - European Deposit Insurance Scheme). Andre temaer i høringen er bruk av innskuddsgarantiordningens midler til krisehåndtering, innskuddsgarantiordningens plassering i kreditorhierarkiet, innskuddsgarantiordningens rolle i antihvitvaskingsarbeid og finansiering av innskuddsgarantiens virkemidler.

EU-kommisjonen har satt 20. april 2021 som frist for innspill på høringen. Finansdepartementet har oppfordret norske interessenter til å gi innspill til EU-kommisjonen via Kommisjonens høringsportal. Innspill på forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ønsker departementet å motta direkte og innen 25. mars 2021. Les Finansdepartementets nyhetssak her.