Beregning av årlige fondsbidrag

Metodikken for beregning av risikobaserte bidrag til innskuddsgarantifondet følger retningslinjer laget av European Banking Authority (EBA). Medlemsbankenes årlige bidrag til innskuddsgarantifondet vil ta utgangspunkt i den enkelte banks andel av samlede garanterte innskudd, samt en risikojustering basert på utvalgte finansielle nøkkeltall. Disse nøkkeltallene vektes sammen til en total risikovekt for den enkelte medlemsbank.

Følgende kategorier av nøkkeltall inngår i risikojusteringen:

  • Kapitaldekning
  • Likviditet og finansiering
  • Kredittrisiko
  • Forretningsmodell
  • Tapspotensiale for sikringsfondet

I retningslinjene fra EBA kan skalaen for risikovektene gå fra 50 til 200 prosent. Retningslinjene åpner for ytterligere utvidelse av skalaen om nasjonale hensyn tilsier dette. Sikringsfondet foreslår å bruke en skala for risikovekting som går fra 50 til 300 prosent. Eksempelvis vil to banker i hver sin ende av risikoskalaen, med lik størrelse på garanterte innskudd, få risikovektede fondsbidrag som er forskjellig med seks-gangeren.
 

Årlig fondsbidrag

Størrelsen på årlige bidrag til innskuddsgarantifondet er fastsatt i loven til 0,8 promille av samlede garanterte innskudd hos medlemsbankene. Finansdepartementet kan bestemme at bidraget i enkeltår skal være lavere enn dette.

Dersom størrelsen på innskuddsgarantifondet skulle falle under to tredeler av minstekravet til fondet på 0,8 prosent av samlede garanterte innskudd, kan årlige fondsbidrag settes høyere enn 0,8 promille. Medlemsbankene kan også bli pålagt et tilleggsbidrag på inntil 0,5 prosent for å dekke utbetaling av garanterte innskudd.
 

Innkreving av bidrag

Ny modell for beregning av risikobasertbidrag til innskuddsgarantifondet skal vedtas av styret iBankenes sikringsfond. Finanstilsynet skal godkjenne modellen.

Fondsbidrag etter det nye regelverket vil kreves inn første gang i 2019.