Alle norske banker er medlemmer av den norske innskuddsgarantiordningen. Innskudd på inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter, pr. person og pr. bank omfattes av garantien. Grensen på to millioner kroner gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank. 

Dersom du ønsker sikkerhet for bankinnskudd ut over to millioner kroner, må du fordele innskuddene over flere banker.

For innskudd i norske bankers virksomhet i utlandet gjelder en beløpsgrense på
100 000 euro, les mer i artikkelen om norske bankers virksomhet i utlandet.


Midlertidig høye innskudd

Innskuddsgarantien dekker i noen tilfeller bankinnskudd over 2 millioner kroner, dersom innskuddet er mottatt i løpet av de siste 12 månedene og følger av en særlig livshendelse. Eksempler på særlige livshendelser er:

  •  Innskudd fra salg av bolig eller fritidseiendom
  •  Penger som er mottatt i forbindelse med inngåelse av ekteskap/partnerskap eller
     ved skilsmisse/oppløsning av partnerskap
  •  Penger som er mottatt i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold
  •  Penger som er mottatt som følge av arv
  •  Forsikringsutbetalinger, eksempelvis utbetaling av ulykkesforsikring eller
     livsforsikring

Du finner en mer detaljert oversikt over særlige livshendelser her.

Det er ingen beløpsgrense for midlertidig høye innskudd. For at den utvidede dekningen skal gjelde må pengene være mottatt på konto i løpet av de siste 12 månedene.
 

Utenlandske banker med filialmedlemskap i innskuddsgarantien

Utenlandske banker med filial i Norge kan bli medlem av den norske innskuddsgarantiordningen. Medlemskap må godkjennes av Finanstilsynet. Garantibeløpet på 2 millioner norske kroner gjelder også for innskudd hos filialmedlemmer, forutsatt at filialen er medlem av den norske innskuddsgarantien.

Kundene i en norsk filial av en utenlandsk bank er i utgangspunktet dekket av garantiordningen i bankens hjemland. Differansen mellom garantibeløpet i hjemlandets ordning, som tilsvarer 100 000 euro innenfor EU/EØS-området, og 2 millioner norske kroner er dekket av innskuddsgarantien.
Den norske filialen plikter å gi informasjon om hvilken garanti som gjelder for innskyterne.
 

Utenlandske banker som ikke har filialmedlemskap i den norske innskuddsgarantiordningen

Innskudd i utenlandske banker med filial i Norge uten medlemskap i den norske ordningen, vil være dekket av innskuddsgarantiordningen som gjelder i bankens hjemland. Banken plikter å gi informasjon om hvilken garanti som gjelder for innskyterne.