Alle norske banker er medlemmer av Bankenes sikringsfond. Innskudd på inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter, per person og per bank omfattes av garantien. Grensen på to millioner kroner gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank. 

Dersom du ønsker sikkerhet for bankinnskudd ut over to millioner kroner, må du gjøre innskudd i flere banker.

Det kan i forskrift fastsettes høyere dekning for spesielle typer innskudd eller for innskudd fra særskilte innskytere. Noen slik forskrift er imidlertid ikke fastsatt.

Utenlandske banker med filialmedlemskap i Bankenes sikringsfond

Innskudd hos våre filialmedlemmer er dekket med inntil 2 000 000 norske kroner, hvorav 100 000 euro dekkes av sikringsordningen til filialmedlemmets hjemstat. I Sverige er garantibeløpet 950 000 svenske kroner.

Utenlandske banker med filial i Norge kan bli medlem av Sikringsfondet. Medlemskap må godkjennes av Finanstilsynet.

Innskudd i banker med filialmedlemskap er garantert av den nasjonale ordningen i det landet hvor banken har hovedsete. For EU/EØS-land er garantibeløpet fastsatt til 100 000 euro eller tilsvarende beløp i nasjonal valuta. Bankenes sikringsfond garanterer for overskytende beløp og opp til to millioner kroner. Den norske filialen plikter å gi informasjon om hvilken garanti som gjelder for innskyterne.

For tiden har alle filialmedlemmer i Bankenes sikringsfond hovedsete i EU/EØS-området. 

Innskuddssikring i andre banker

Filialer av utenlandske banker som ikke har medlemskap i Bankenes sikringsfond, dekkes av sikringsordningen til filialens hjemstat.

Innskudd i filialer uten medlemskap i Bankenes sikringsfond vil være dekket av innskuddsgarantiordningene som gjelder filialenes hjemland. Den norske filialen plikter å gi informasjon om hvilken garanti som gjelder for innskyterne.