Veiledning for bankene til foreslått ny bidragsmodell


I forbindelse med Finanstilsynets høringsbrev datert 29. juni 2018 med forslag til forskrifter til endringer i Finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond har Bankenes sikringsfond utarbeidet en veiledning til foreslått ny bidragsmodell for innskuddsgarantifondet. Veiledningen beskriver hvordan det årlige risikojusterte bidraget til hver enkelt medlemsbank beregnes. Den bør ses i sammenheng med estimater på parameterverdier, som oppgitt i vedlegg 2 i høringsnotatet. Se veiledningen for nærmere detaljer her. (PDF, 637KB)

I tillegg har Bankenes sikringsfond laget en mal for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet som bankene kan ta utgangspunkt i. Vi vil understreke at denne malen bygger på forslaget til bidragsmodell for innskuddsgarantifondet som presentert i høringsnotatet fra Finanstilsynet, og at endelig modell vil bli vedtatt i etterkant av høringsrunden. Se mal for bidragsberegning innskuddsgarantifond. (XLSX, 12KB)

Bankene kan fylle ut de blå feltene med sitt eget tallgrunnlag, for å få en indikasjon på størrelsen på bidrag til innskuddsgarantifondet. Vi vil påpeke at malen bygger på en beregning med tallgrunnlag pr. 3. kvartal 2017, som presentert i høringsnotatet. Derfor vil det bli endringer fra dette maloppsettet til den endelige beregningen for 2018, som vil bygge på tallgrunnlag pr. 4. kvartal 2017 for risikoindikatorene*) og snitt over 3. og 4. kvartal 2017 og 1. og 2. kvartal 2018 for garanterte innskudd.

Vi vil også understreke at bankene ikke kan finne ut hvordan bidragene vil endre seg ved å justere forutsetningene i maloppsettet. For hver endring som blir gjort vil det også gi utslag for de andre bankene, med tilhørende endringer i den samlede justeringskoeffisienten. Dette vil ikke denne enkle malen fange opp, det kreves en modell hvor alle bankenes tallgrunnlag inngår.

*) Unntakene er LCR og NSFR hvor det er laveste månedlige observasjon gjennom 2017 som vil bli brukt, og totalkapitalrentabilitet hvor snittet over 2016 og 2017 vil bli lagt til grunn.