Bankenes sikringsfond administrerer innskotsgarantiordninga i Noreg. Ein garanti som gir alle tilgang til ei trygg plassering av pengar i banken.

Innskotsgarantien reduserer faren for at mange kundar vil ta ut pengane sine samtidig viss det oppstår tvil om ein banks tilstand. Rammast éin bank av slike uttak, kan det spreia seg til fleire. I ein slik situasjon kan bankane få problem med å fylla rolla si i det finansielle systemet og den økonomiske aktiviteten i Noreg kan bli skadelidande.

Det overordna formålet med innskotsgarantien er derfor å bidra til finansiell stabilitet. Ein innskotsgaranti som kvar enkelt kunde har tillit til er dermed nyttig for samfunnet samla sett.

Bankenes sikringsfond forvaltar også midlane i krisetiltaksfondet som skal sikra ei vellykka handtering av kriseramma finansføretak.

Verksemda vår er regulert i lov om Bankenes sikringsfond, og dei viktigaste reglane om innskotsgarantien finst i kapittel 19 i finansføretakslova.