Saman med Finansdepartementet, Finanstilsynet og Noregs Bank skal Bankenes sikringsfond bidra til å halda oppe finansiell stabilitet.

Ansvarsfordeling, samarbeid og informasjonsutveksling mellom dei ulike aktørane blir regulert av lov og av avtalar. Dette omfattar mellom anna informasjonsutveksling av finansielle data og varsling av forhold hos medlemsbankane med betydning for finansiell stabilitet.

Bankenes sikringsfond samarbeider med Finanstilsynet ved forvaltning av krisetiltaksfondet.