Vi samarbeider med innskotsgarantiordningar i andre land der norske bankar har filialar, og der utanlandske bankar har filialar i Noreg.

Artikkel 14 i EUs innskotsgarantidirektiv er ein viktig del av dette samarbeidet. Artikkelen seier at innskotsgarantiordningar i EU/EØS skal samarbeida om ein bank har filial i eit anna land. Då skal innskotsgarantiordninga i landet filialen ligg i utbetala på vegne av innskotsgarantiordninga i heimlandet til banken.

European Forum of Deposit Insurers (EFDI)

Bankenes sikringsfond er medlem av EFDI og deltek i fleire av EFDIs arbeidsgrupper.

EFDI har som formål å bidra til finansiell stabilitet i Europa ved å leggja til rette for samarbeid mellom innskotsgarantiordningane i landa. Forumet har medlemmer frå dei fleste europeiske land.

EFDI publiserte i 2020 ein plan for berekraftige innskotsgarantiordningar. Bankenes sikringsfond støttar arbeidet og har underskrive planen. For meir informasjon, sjå EFDI Sustainability Charter.

International Association of Deposit Insurers (IADI)

Bankenes sikringsfond er medlem av IADI og deltek i fleire av IADIs arbeidsgrupper.

IADI arbeider globalt for å auka innskotsgarantiordningars effektivitet ved å rettleia og leggja til rette for internasjonalt samarbeid. Organisasjonen har medlemmer frå ei rekkje land i heile verda.

IADI har, saman med Baselkomiteen, gitt ut prinsipp for effektive innskotsgarantiordningar. For meir informasjon, sjå iadi.org.

Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA)

Den europeiske banktilsynsmakta EBA (European Banking Authority) utarbeider mellom anna retningslinjer til direktiva og forordningane til innskotsgarantiordninga.

Retningslinjene har til formål å sikra ei harmonisert praktisering av regelverket på europeisk nivå. For meir informasjon, sjå eba.europa.eu/