Bakgrunnen for det nye regelverket er et revidert EU-direktiv og påfølgende endringer i finansforetakslovens bestemmelser om innskuddsgaranti. Formålet med endringene er å harmonisere regelverket på tvers av landegrenser og styrke forbrukerbeskyttelsen. Reglene innebærer blant annet:

  • Garantibeløpet for innskytere i Norge er fortsatt 2 millioner kroner pr. kunde pr. bank. Det er ikke endelig avklart om beløpsgrensen i fremtiden vil bli redusert til et beløp tilsvarende 100 000 euro. Les mer om beløpsgrensen under spørsmål og svar.
  • Utbetalingsfristen ved en garantiutbetaling er syv arbeidsdager.
  • Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, er dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Slike innskudd blir utbetalt i løpet av tre måneder.

Norske bankers virksomhet i utlandet

  • Norske bankers filialer i EU-/EØS-land: Garantibeløpet for bankkunder som har innskudd i norske bankers filialer i EU-/EØS-land vil fortsatt være 100 000 euro, eller et beløp tilsvarende 100 000 euro (eks. 950 000 SEK). Dette gjelder for eksempel kunder i filialene til DNB og Santander i Sverige og Danmark. 
  • Grensekryssende virksomhet: Enkelte norske banker har organisert sin utenlandske virksomhet i EU-/EØS-området som grensekryssende virksomhet. Dette vil si at bankdriften i utlandet drives fra organisasjonen i Norge. Eksempler er Bank Norwegian, Instabank, Monobank og BN Bank. Garantibeløpet til kunder i den utenlandske virksomheten til disse bankene har frem til og med 2018 vært 2 millioner kroner. Fra og med 1. januar 2019 vil beløpsgrensen på 100 000 euro (eller et beløp tilsvarende 100 000 euro, eks. 950 000 SEK) gjelde for alle kunder som har innskudd i bankers virksomhet i EU-land, uavhengig av om banken er organisert som filial eller grensekryssende virksomhet.
    • Overgangsregel: Enkelte norske banker med grenseoverskridende virksomhet innenfor EU-/EØS-området har tilbudt fastrenteinnskudd. Slike innskudd vil være garantert med inntil 2 millioner kroner frem til utløpet av fastrenteperioden.

Bankenes bidrag til innskuddsgarantifondet

Årlig bidrag til Bankenes sikringsfond vil i større grad enn tidligere avhenge av bankens forretningsmodell. Banker med en risikofylt forretningsmodell må betale relativt sett mer enn banker med lavere risiko. Bidraget til Bankenes sikringsfond vil bli beregnet på bakgrunn av nytt regelverk fra og med 2019.

(Artikkelen ble opprinnelig publisert 26. mars 2018).