Bankenes sikringsfond skal i henhold til Finanstilsynets vedtak 17. august 2020 legge frem en justert metode («trinn 2») for bidragsberegning for godkjenning innen 30. november 2021. Bankenes sikringsfond sender med dette på høring forslag om endring av modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet.   

Merknader til forslaget sendes til Bankenes sikringsfond innen 1. juni 2021 på firmapost@sikringsfondet.no    

Link til høringsbrevet finner du her.

Link til høringsnotatet* finner du her.

Link til høringsinstansene finner du her.

* Den 26.04.2021 ble formelen for aggregert risikovekt (𝐴𝑅𝑊𝑖) på side 35 oppdatert. Den opprinnelige lineære formelen er erstattet med en eksponentiell funksjonsform.

Høringssvar med merknader:

DNB Bank ASA

Finans Norge

KLP Banken AS

Norges Bank

Høringssvar uten merknader:

Forsvarsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Først publisert 14.04.2021