Bankenes sikringsfond vart medlem av European Forum of Deposit Insurers (EFDI) i 2008. EFDI sitt hovudmål er å bidra til stabiliteten til finansielle system ved å fremja europeisk og internasjonalt samarbeid innan innskotsgaranti og investorkompensasjon. Dette gjer dei mellom anna ved å leggja til rette for samarbeid og utveksling av erfaringar og ekspertise blant medlemmene. 

Seinare, i 2014, vart Bankenes sikringsfond også medlem av International Association of Deposit Insurers (IADI). IADI er eit forum for innskotsgarantiordningar frå heile verda der medlemmene kan samlast og dela kunnskap og ekspertise. Måla til IADI er mellom anna å utvikla prinsipp og standardar for innskotsgarantiordningar.