I 1996 vart den pliktige dekninga av innskot fastsett i lov til 2 millionar kroner per innskytar per bank. Samtidig vart det også vedteke reglar om kva typar innskot som var dekt av garantien. Dette innebar at også Forretningsbankenes sikringsfond fekk ei plikt til å dekkja tap på innskot som var dekt av ordninga, på same måte som Sparebankenes sikringsfond allereie hadde.