Norske banker oppnådde i 2023 et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 76,7 mrd. kroner, mot 59,9 mrd. kroner i fjor. Dette er en økning på 16,9 mrd. kroner. Resultatet utgjorde 1,43 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,23 prosent for fjoråret.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere netto renteinntekter og økte andre driftsinntekter. Netto renteinntekter har økt med 23,1 mrd. kroner siden 2022, mens netto andre driftsinntekter har økt med 6,2 mrd. kroner. Dette gir netto økte inntekter på 29,3 mrd. kroner. Rentenettoen (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) har økt fra 1,74 prosent i 2022 til 2,01 prosent i 2023.  

Driftskostnadene har økt med 6,0 mrd. kroner, tilsvarende 12,7 prosent. Kostnadsprosenten, målt som driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksklusive verdiendring verdipapirer, er redusert fra 39,9 prosent i 2022 til 37,6 prosent i 2023. Tapene har økt til 4,0 mrd. kroner mot 2,0 mrd. i fjor.   

Egenkapitalavkastningen har økt fra 12,1 prosent i 2022 til 14,5 prosent i 2023.

Her finner du analysen av norske banker pr. 31. desember 2023. (PDF, 1MB)

Tall for norske enkeltbanker for år 2023 finner du her.