Bankene hadde i de tre første kvartalene i 2019 et samlet resultat etter skatt på 38,5 mrd. kroner, mot 30,9 mrd. kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 7,6 mrd. kroner eller 24,6 prosent. Resultatet utgjorde 1,26 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,05 prosent for samme periode i fjor.

Resultatbedringen kan forklares gjennom økning i rentenetto samt at SpareBank 1 Gruppen og DNB Bank ASA har hatt inntekter knyttet til engangseffekter. I motsatt retning trekker økte tapskostnader. Samlede driftskostnader øker også målt i kroner, selv om kostnadsprosenten er redusert (kostnader målt mot inntekter).

Resultater fra verdipapirer (utbytte, sum netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler) har økt med 2,8 mrd. kroner fra tilsvarende periode i fjor. Andre inntekter har økt med 5,0 mrd. kroner, i hovedsak som følge av inntektsføring av konserninternt utbytte i DNB Bank ASA.

Bedringen i resultatene hos bankene bidrar til at egenkapitalavkastningen øker sammenlignet med fjoråret. Bankenes samlede egenkapitalavkastning var på 12,1 prosent pr. 3. kvartal 2019, sammenlignet med 10,5 prosent pr. 3. kvartal 2018.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. september 2019. (PDF, 1MB)