Bedret resultat for bankene i 2019

Bankene hadde i 2019 et samlet resultat etter skatt på 55,1 mrd. kroner, mot 42,4 mrd. kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 12,6 mrd. kroner eller 29,8 prosent. Resultatet utgjorde 1,35 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,08 prosent for fjoråret.

Resultatbedringen kan forklares gjennom økning i rentenetto samt at SpareBank 1 Gruppen og DNB Bank ASA har hatt inntekter knyttet til engangseffekter. I motsatt retning trekker økte tapskostnader. Samlede driftskostnader øker også målt i kroner, selv om kostnadsprosenten er redusert (kostnader målt mot inntekter).

Resultater fra verdipapirer (utbytte, sum netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler) har økt med 2,1 mrd. kroner fra 2018. Andre inntekter har økt med 9,7 mrd. kroner, i hovedsak som følge av inntektsføring av konserninterne utbytter i DNB Bank ASA.

Bedringen i resultatene hos bankene bidrar til at egenkapital-avkastningen øker sammenlignet med fjoråret. Bankenes samlede egenkapitalavkastning var på 12,9 prosent i 2019, sammenlignet med 10,7 prosent i 2018.

Her finner du analysen av norske banker for 2019. (PDF, 2MB)
Kvartalstall for norske enkeltbanker for år 2019 finner du her.