Bankene hadde i 2018 et samlet resultat etter skatt på 42,4 mrd. kroner mot 41,2 mrd. kroner i 2017, en økning på 1,2 mrd. kroner eller 2,9 prosent. Resultatet utgjorde 1,08 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2018, som er uendret fra året før. Resultatbedringen målt i kroner kommer først og fremst som følge av økt rentenetto. Tapene er også redusert, mens kostnadene er holdt om lag uendret som andel av bankenes forvaltningskapital. Samlede inntekter fra verdipapirer trekker imidlertid resultatet ned, ettersom disse er redusert med 3,9 mrd. kroner fra 2017 til 2018.

Egenkapitalavkastningen til bankene i 2018 falt litt sammenlignet med året før. Dette følger av at bankene har fortsatt oppbyggingen av egenkapital, og at størrelsen på egenkapitalen økte mer enn det samlede resultatet. Bankene hadde en egenkapitalavkastning på 10,74 prosent i 2018, sammenlignet med 11,17 prosent for året før.

Netto renteinntekter i norske banker økte med 5,3 mrd. kroner i 2018, tilsvarende 8,6 prosent, sammenlignet med året før. Rentenettoen økte fra 1,62 prosent (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) i 2017 til 1,72 prosent for 2018. Bankenes totale renteinntekter i 2018 var 102,9 mrd. kroner, og dette utgjør en økning på 9,1 mrd. kroner eller 9,7 prosent fra 2017. Samtidig var det en økning i finansieringskostnadene på 3,7 mrd. kroner, tilsvarende 11,7 prosent.

Utlånstapene i 2017 ble vesentlig redusert sammenlignet med 2016, og nedgangen har fortsatt i 2018. Bankenes samlede utlånstap utgjorde 0,18 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,22 prosent i 2017 og 0,44 prosent i 2016. Beholdningen av misligholdte og tapsutsatte engasjement økte derimot noe fra året før. Andelen misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 2,12 prosent av brutto utlån pr. årsslutt 2018, mot 1,98 prosent ett år tidligere. 

Her finner du analysen av norske banker for 2018. (PDF, 1MB)
Kvartalstall for norske enkeltbanker for år 2018 finner du her.