Bankene hadde i første kvartal 2019 et samlet resultat etter skatt på 11,4 mrd. kroner, mot 8,9 mrd. kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 2,4 mrd. kroner eller 27,2 prosent. Resultatet utgjorde 1,15 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,92 prosent for samme periode i fjor. Bedringen i resultatene bidrar til at egenkapital¬avkastningen for bankene samlet sett har økt fra 9,34 prosent i første kvartal 2018 til 11,08 prosent for første kvartal 2019. 

Rundt halvparten av resultatbedringen følger av Fremtind-transaksjonen. Som del av denne fusjonen har DNB økt sin eierandel fra 20 til 35 prosent, og dette medførte at bankene i SpareBank 1 Gruppen har fått en gevinst som har blitt utbetalt som ekstraordinært utbytte i mars. Totalt sett har resultater fra verdipapirer (utbytte, sum netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler) økt med 2,6 mrd. kroner fra tilsvarende periode i fjor. 

Netto renteinntekter i norske banker har økt med 1,5 mrd. kroner, tilsvarende 9,2 prosent, sammenlignet med samme periode i 2018. Rentenettoen økte fra 1,67 prosent i 1. kvartal 2018 til 1,79 prosent for det første kvartalet i 2019. Bankenes renteinntekter økte med 3,5 mrd. kroner, mens rentekostnadene økte med 2,0 mrd. kroner.

Sparebankene har lave og fallende utlånstap, mens utlånstapene for øvrige banker utgjorde 0,46 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån. Dette er en økning fra 0,29 prosent i samme kvartal i fjor. Bankenes samlede beholdning av mislig¬holdte og tapsutsatte engasjement har økt med 3,9 mrd. kroner fra fjoråret, men er relativt stabil som andel av brutto utlån på 2,10 prosent.  

Egenkapitalandel i prosent av forvaltningskapital økte fra 9,91 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2018 til 10,24 prosent på samme tidspunkt i år. Ren kjerne¬kapitaldekning for bankene samlet sett har økt fra 17,65 prosent i 1. kvartal i fjor til 18,08 prosent i år. 

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. april 2019.  (PDF, 1MB)