Bankene hadde i første halvår 2019 et samlet resultat etter skatt på 28 mrd. kroner, mot 21,9 mrd. kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 6,1 mrd. kroner eller 27,9 prosent. Resultatet utgjorde 1,40 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,11 prosent for samme periode i fjor.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak engangseffekter. De største engangseffektene følger av Fremtind-transaksjonen. Som del av denne fusjonen har DNB økt sin eierandel fra 20 til 35 prosent, noe som medførte at bankene i SpareBank 1 Gruppen fikk en gevinst som har blitt utbetalt som ekstraordinært utbytte i mars. I tillegg har SpareBank 1-bankene foretatt endringer i eierskapet til BN Bank som har medført vesentlige gevinster for enkelte av bankene i gruppen.

Tallene er dessuten påvirket av at DNB Bank ASA har inntektsført et konserninternt utbytte på 4,5 mrd. kroner i morbankens regnskap for første halvår.

Totalt sett har resultater fra verdipapirer (utbytte, sum netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler) økt med 2,4 mrd. kroner fra tilsvarende periode i fjor. Andre inntekter har økt med 4,4 mrd. kroner, i hovedsak som følge av inntektsføringen av utbyttet i DNB Bank ASA som nevnt over. 

Bedringen i resultatene bidrar til at egenkapital­avkastningen for bankene samlet sett har økt fra 11,30 prosent i første halvår 2018 til 13,42 prosent for første halvår 2019.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. juni 2019.  (PDF, 1MB)