Etter årets tre første kvartaler hadde bankene et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 25,8 mrd. kroner, mot 38,5 mrd. kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 12,8 mrd. kroner eller 33 prosent. Resultatet utgjorde 0,77 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,26 prosent for samme periode i 2019.

Økte tapskostnader er en vesentlig forklaring til resultatnedgangen. Kredittap på utlån, garantier og tap på rentebærende verdipapirer har økt med 10,6 mrd. kroner, som er en økning på 224 prosent sammenlignet med 30. september 2019. Økte nedskrivninger skyldes endringer i de makroøkonomiske utsiktene grunnet koronapandemien og fall i oljeprisen.

Netto renteinntekter i norske banker har økt marginalt sammenlignet med samme periode i for. I prosent av forvaltningskapitalen er renteinntektene redusert fra 1,80 prosent pr. 30.september 2019 til 1,65 prosent etter utgangen av dette kvartalet.

Kostnader i prosent av inntekter eksklusive verdiendring verdipapirer har økt sammenlignet med året før, fra 40,84 prosent for etter tredje kvartal 2019 til 43,77 etter utgangen av dette kvartalet. Engangseffekter påvirket tallene positivt i 2019.

Egenkapital­avkastningen for bankene er redusert fra 12,12 prosent pr. 30. september 2019 til 7,67 prosent pr. 30. september 2020.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. september 2020. (PDF, 1MB)