Bankene hadde i 2020 et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 42,9 mrd. kroner, mot 51,1 mrd. kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 12,2 mrd. kroner eller 22,1 prosent. Resultatet utgjorde 0,96 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,35 prosent for fjoråret.

Økte tapskostnader er en vesentlig forklaring til resultatnedgangen. Kredittap på utlån, garantier og tap på rentebærende verdipapirer har økt med 10,6 mrd. kroner til 18,0 mrd. kroner i 2020 mot 7,4 mrd. kroner i 2019. Økte nedskrivninger skyldes endringer i de makroøkonomiske utsiktene grunnet koronapandemien og fall i oljeprisen.

Netto renteinntekter i norske banker er redusert med 2,7 mrd. kroner sammenlignet med 2019. I prosent av forvaltningskapitalen er renteinntektene redusert fra 1,85 prosent for 2019 til 1,63 prosent for 2020.

Kostnader i prosent av inntekter eksklusive verdiendring verdipapirer har økt sammenlignet med året før, fra 39,49 prosent for 2019 til 41,96 prosent for 2020.

Egenkapitalavkastningen er redusert fra 12,88 prosent i 2019 til 9,43 prosent for 2020.

Her finner du analysen av norske banker for 2020. (PDF, 1MB)
Kvartalstall for norske enkeltbanker for år 2020 finner du her.