Bankene hadde i 1. kvartal 2020 et samlet resultat etter skatt på 7,1 mrd. kroner, mot 11,4 mrd. kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 4,3 mrd. kroner eller 37,6 prosent. Resultatet utgjorde 0,64 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,15 prosent for tilsvarende kvartal 2019.

Resultatnedgangen kan forklares gjennom økte nedskrivninger og tap på verdipapirer. DNB Bank ASA har en så stor gevinst på verdipapirer at totalen blir positiv selv om 88 prosent av bankene rapporterte tap. Summen av utlånstap, tap på garantier og tap på rentebærende verdipapirer øker med 6,5 mrd. kroner, dette er en økning på 446 prosent fra 1. kvartal 2019. Dette er effekter av endringer i de makroøkonomiske utsiktene grunnet korona og fall i oljeprisen. Netto renteinntekter øker med 2,5 mrd. kroner eller 14,1 prosent, men effektene av økte tap drar like fullt resultatene ned. Driftskostnadene i prosent av inntekter er noe redusert.

Andre inntekter har økt med 0,9 mrd. kroner, sammenlignet med 1. kvartal 2019.

Resultatene hos bankene bidrar til at egenkapitalavkastningen reduseres til 6,43 prosent. Dette er en reduksjon på 42 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019.

Her finner du analysen av norske banker pr. 31. mars 2020. (PDF, 1MB)