Vi justerer modellen som beregner bankenes bidrag til innskuddsgarantifondet.

Bankenes sikringsfond har i år revidert modellen for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet. Den reviderte modellen vil benyttes for å beregne bidrag fra og med 2022. Forslaget til det vi kaller trinn 2-modell ble sendt på høring i april i år, og Bankens sikringsfond har nå gjennomgått høringssvarene og ferdigstilt modellen fra vår side. I tråd med finansforetaksloven skal metoden for fastsettelse av bidrag til innskuddsgarantifondet godkjennes av Finanstilsynet. Finanstilsynet godkjente trinn 2-modellen i brev av 8. november 2021.

De foreslåtte endringene kan føre til større endringer i bidragene for bankene i den mest risikable enden av skalaen. Endringene vil også medføre at bankene på den mindre risikable delen av skalaen vil få mer stabile bidrag fra år til år.
I følgende modelldokumentasjon er trinn 2-modellen beskrevet i detalj. (PDF, 729KB) Metoden for bidragsberegning er i all hovedsak tilsvarende den som var gjenstand for høring, men med en justering som følge av innspill fra høringsinstansene. Dette gjelder utformingen av risikoindikatoren for tapsabsorberende kapital, og er omtalt i avsnitt 2.2.11. i modelldokumentasjonen.

I følgende mal for beregning av bidrag (XLSX, 36KB) kan medlemsbankene selv rekalkulere hva bidraget til innskuddsgarantiordningen ville vært, dersom trinn 2-modellen ble lagt til grunn.