1. Hvilke personopplysninger vi samler inn
Vi henter inn opplysninger om kontaktpersoner hos våre medlemsbanker. Person-opplysninger samles i tillegg inn ved kursdeltakelse. Dersom innskuddsgarantien utløses, vil vi hente inn personopplysninger knyttet til kundeforhold i den aktuelle banken. I hovedsak henter vi inn:
• Kontaktinformasjon: telefonnumre og adresser, inkludert e-postadresse
• Lovpålagte opplysninger: personnummer, navn, skattemessig hjemsted og andre opplysninger som kreves for å få tilstrekkelig informasjon for en eventuell utbetaling. Disse opplysningene vil vi samle inn fra en tredjepart, det vil si offentlig tilgjengelige kilder og våre medlemsbanker.

2. Formålet med behandlingen av personopplysninger
Formålet med vår behandling av personopplysninger er i utgangspunktet knyttet til oppfølgning av våre medlemsbanker og beredskap knyttet til innskuddsgarantiordningen.

Bankenes sikringsfonds hovedformål er å sikre innskudd med inntil to millioner kroner pr. innskyter pr. medlemsbank. Denne delen av vår virksomhet reguleres i hovedsak i finansforetaksloven kapittel 19. Etter finansforetaksloven kapittel 19 er vi derfor rettslig forpliktet til å behandle personopplysninger.

Vi behandler også en del opplysninger etter samtykke, for eksempel ved påmelding til konferanse, og for å oppfylle avtaler, for eksempel for å kontakte våre medlemmer og leverandører.

2.1. Kommunikasjon med medlemmer og interessenter
Bankenes sikringsfond oppbevarer kontaktinformasjon til representanter for medlemmene og deres revisorer, rådgivere og interessenter, herunder analytikere. Det følger av finansforetaksloven at vi skal holde medlemmene våre orientert om virksomheten vår.

2.2. Bankenes rapportering til oss
Medlemsbankene er pålagt rapportering som er nødvendig for at vi skal kunne beregne bidrag til fondet og for våre risikovurderinger. Bankenes sikringsfond kan i den forbindelse undersøke medlemmenes regnskaper og virksomhet og kreve at et medlem skal legge frem opplysninger som vi anser nødvendig.
 
I dette arbeidet kan det forekomme at personopplysninger utover kontaktinformasjon til bankene hentes inn.
 
2.3. Opplysninger om medlemsbankers kunder
For å kunne utbetale innskudd der en medlemsbank settes under offentlig administrasjon av Finansdepartementet, innhentes lister over den aktuelle bankens kunder. Alle medlemsbanker er underlagt forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond («forskrift om krav til datasystemer»). Hvilke personopplysninger som hentes inn, opplyses i forskriften, og vil blant annet være navn, fødselsnummer og kontonummer. Som ledd i vår beredskap, gjennomfører vi også tester der personopplysninger hentes inn fra medlemsbankene. Før vi benytter personopplysningene i tester vil dataene bli anonymisert.

Dersom en bank settes under offentlig administrasjon, og det foretas en utbetaling fra oss til bankens kunder, vil vi sende lister over hvilke kunder som har mottatt en utbetaling gjennom innskuddsgarantiordningen til det aktuelle administrasjonsboet. 

I henhold til finansforetaksloven skal Bankenes sikringsfond samarbeide med innskuddsgarantiordninger der innskuddsgarantien utløses for en filial med hovedsete i et annet EU-/EØS-land. I slike tilfeller vil vi utveksle personopplysninger med innskuddsgarantiordninger i andre EU-/EØS-land.

2.4. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger trygt og sikkert. Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

2.5. Den registrertes rettigheter
Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å be om:
• Innsyn i de personopplysninger vi har om deg. Retten til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivningen.
• Retting av feilaktige eller ufullstendige data. Hvis personopplysningene er uriktige eller ufullstendige har du rett til å be om at vi retter opplysningene.
• Sletting, du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet, blant annet dersom:
- Du trekker tilbake samtykke til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til behandlingen,
- Du fremmer innsigelser mot behandling og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen.
- Behandlingen er ulovlig.
• Begrensning av behandling av personopplysninger. Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider riktigheten eller lovligheten av personopplysninger vi har om deg. Da vil behandlingen bli begrenset til kun lagring frem til opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser.

2.6. Hvor lenge vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler personopplysningene dine så lenge de trengs for de formål som opplysningene ble samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lov og forskrifter.

Et eksempel hvor vi er pålagt å oppbevare personopplysningene etter at formålet er oppfylt, er der bokføringsloven pålegger oss å oppbevare opplysningene.

3. Opplysninger til tredjeparter og databehandleravtaler
Vi kan dele dine personopplysninger med andre, i hovedsak myndigheter og medlemsbanken vi har fått informasjonen om deg fra. Før vi deler slike opplysninger vil vi alltid sørge for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder i finanssektoren.

Opplysninger som samles inn av leverandører på vegne av oss, reguleres i egne databehandleravtaler i forholdet mellom Bankenes sikringsfond og de enkelte databehandlere. Databehandleravtalene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Ta kontakt med oss ved behov for ytterligere informasjon om vår bruk av databehandlere. 

3.1. Informasjonskapsler (Cookies)
Vi samler inn, behandler og analyserer data om bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet i kommunikasjonsfelt for å sende, distribuere eller gjøre meldinger tilgjengelige.
 
Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi blant annet for å sørge for en bedre online-opplevelse og for å følge ytelsen på våre nettsider.

Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, se vår nettside: https://www.bankenessikringsfond.no/informasjonskapsler/
 
4. Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller generelle spørsmål om våre retningslinjer for personvern, kan disse rettes til
 firmapost@sikringsfondet.no,
 Bankenes sikringsfond, Pb. 2579, 0202 Oslo, Norge.

Eventuelle klager på Bankens sikringsfonds behandling av personopplysninger om deg kan også rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynet.no.