1. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Hovedsakelig henter vi inn personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle hovedformålet med virksomheten vår, det vil si å sikre innskudd med inntil to millioner kroner pr. innskyter pr. medlemsbank. Denne delen av vår virksomhet reguleres i hovedsak i finansforetaksloven kapittel 19. Det følger videre av finansforetaksloven at vi skal holde medlemmene våre orientert om virksomheten vår.  I tillegg vil vi blant annet innhente personopplysninger i forbindelse med ansettelser.  Den aktuelle innsamling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføres Bankenes sikringsfonds lovpålagte oppgaver.  

 

1.1 Kommunikasjon med medlemmer og deres interessenter

Dersom du står som kontaktperson hos en av våre medlemsbanker, vil vi be om din kontaktinformasjon for å administrere bankenes medlemskap hos oss. Det samme gjelder dersom du er revisor, rådgiver eller analytiker for en eller flere av våre medlemsbanker.

Medlemsbankene er pålagt rapportering som er nødvendig for at vi skal kunne beregne bidrag til fondet og for våre risikovurderinger. Bankenes sikringsfond kan i den forbindelse undersøke medlemmenes regnskaper og virksomhet og kreve at et medlem skal legge frem opplysninger som vi anser nødvendig. I dette arbeidet kan det forekomme at personopplysninger utover kontaktinformasjon til bankene hentes inn.

Vi behandler også personopplysninger for å oppfylle avtaler og kontakte våre leverandører.

 

1.2 Opplysninger om medlemsbankers kunder

Alle medlemsbanker er underlagt forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften). Hvilke personopplysninger som hentes inn, opplyses i forskriften, og vil blant annet være navn, fødselsnummer og kontonummer. Som ledd i vår beredskap, gjennomfører vi tester der personopplysninger hentes inn fra medlemsbankene. Personopplysningene brukt i testing vil, så langt det er mulig, bli anonymisert.

Dersom en bank settes under offentlig administrasjon, og det foretas en utbetaling fra oss til bankens kunder, vil vi sende lister over hvilke kunder som har mottatt en utbetaling gjennom innskuddsgarantiordningen til det aktuelle administrasjonsboet. 

I henhold til finansforetaksloven skal Bankenes sikringsfond samarbeide med innskuddsgarantiordninger der innskuddsgarantien utløses for en filial med hovedsete i et annet EU-/EØS-land. I slike tilfeller vil vi utveksle personopplysninger med innskuddsgarantiordninger i andre EU-/EØS-land.

Dersom innskuddsgarantien utløses og du er kunde i den aktuelle banken, vil vi hente inn personopplysninger knyttet til kundeforholdet ditt. Disse opplysningene vil vi samle inn fra en tredjepart, det vil si offentlig tilgjengelige kilder samt informasjon om kundeforholdet i den aktuelle banken. I hovedsak henter vi inn:

 • Kontaktinformasjon: telefonnumre og adresser, inkludert e-postadresse
 • Lovpålagte opplysninger: personnummer, navn, skattemessig hjemsted og andre opplysninger som kreves for å få tilstrekkelig informasjon for en eventuell utbetaling

 

1.2 Ansettelsesprosesser

Vi behandler også personopplysninger hvis du søker jobb hos oss. Ansettelsesprosessen vil innebære behandlinger av opplysninger du selv og en eventuell rekrutterer formidler til oss og omfatter blant annet CV og attester. Vi vil gjennomføre egne undersøkelser i en ansettelsesprosess, noe som betyr at vi vil kunne motta personopplysninger fra andre enn jobbsøkeren i det vi får oppgitt referanser.

 

1.3 Konferanser og arrangementer

Dersom du melder deg på en konferanse eller et annet arrangement hos oss vil vi be om opplysninger som navn, kontaktinformasjon og arbeidssted. Formålet med innsamlingen av opplysningene er administrasjon av arrangementet. Opplysningene lagres til arrangementet er avsluttet.
 

2. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger trygt og sikkert. Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

 

2.1 Dine rettigheter

Hvis dine personopplysninger er registrert hos oss, har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å be om:

 • Innsyn i de personopplysninger vi har om deg. Retten til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivningen.
 • Retting av feilaktige eller ufullstendige data
 • Begrensning av behandling av personopplysninger dersom du bestrider riktigheten eller lovligheten av personopplysninger vi har om deg. Behandlingen bli da begrenses til kun lagring frem til opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser. 
 • Sletting, blant annet dersom:
  • Du trekker tilbake samtykke til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til behandlingen
  • Du fremmer innsigelser mot behandling og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen
  • Behandlingen er ulovlig

 

2.2 Hvor lenge vi behandler dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine så lenge de trengs for de formål som opplysningene ble samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lov og forskrifter.

Et eksempel hvor vi er pålagt å oppbevare personopplysningene etter at formålet er oppfylt, er der bokføringsloven pålegger oss å oppbevare opplysningene.

 

3. Opplysninger til tredjeparter og databehandleravtaler

Vi kan dele dine personopplysninger med andre, i hovedsak myndigheter og medlemsbanken vi har fått informasjonen om deg fra. Før vi deler slike opplysninger vil vi alltid sørge for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder i finanssektoren.

Vi har inngått avtaler med leverandører som behandler data på vegne av oss. Databehandleravtaler regulerer leverandørenes ansvar knyttet til personopplysninger. Vennligst kontakt oss hvis du ønsker ytterligere informasjon om disse avtalene. 

 

3.1 Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)

Når du besøker bankenessikringsfond.no bruker vi Google Analytics, som er et verktøy for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, se vår nettside: https://www.bankenessikringsfond.no/informasjonskapsler/informasjonskapsler-article743-1211.html

 

4. Registrering ved kontakt med oss

Telefonsamtaler til oss telles i anonym form. Opplysningene brukes til å kartlegge antall samtaler, samt å ringe tilbake. E-poster, også de som mottas via kontaktskjemaet på nettsiden, lagres så vi kan besvare henvendelser og forbedre vår spørsmål-og-svar-side på nettet. Vi bruker kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon, men ber om at du ikke sender beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter kryptering. All inn- og utgående e-post skannes for virus og skadevare. 
Besøkende må ha besøkskort og vil som oftest bli bedt om å undertegne en taushetserklæring. Ved inngangspartiet er det, for å ivareta besøkendes og ansattes sikkerhet, montert et kamera. 

 

5. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller generelle spørsmål om våre retningslinjer for personvern, kan disse rettes til
 E-post: firmapost@sikringsfondet.no,
 Post: Bankenes sikringsfond, Pb. 1213 Vika, 0110 Oslo, Norge.

Eventuelle klager på Bankens sikringsfonds behandling av personopplysninger om deg kan også rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynet.no.