§ 22     Vedtekter
 

  1. Vedtak om endring av vedtektene krever to tredjedeler av de avgitte stemmer. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av departementet.