§ 15     Innskuddsgaranti
 

 1. Sikringsfondet plikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd i et medlemsforetak, med mindre noe annet følger av reglene i lovens § 19-9. Med   innskudd  menes her enhver kreditsaldo på konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. Som innskudd regnes i denne paragrafen også tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester, samt ikke forfalte renter.
   
 2. Dersom en innskyter har innskudd som samlet overstiger 2 millioner kroner i vedkommende medlemsforetak, plikter ikke fondet å dekke tap på den delen av samlede innskudd som overstiger dette beløp. Samlede innskudd skal reduseres med den enkelte innskyters forfalte forpliktelser etter andre avtaleforhold dersom medlemmet har adgang til å motregne innskudd og forpliktelser. Departementet kan gi forskrift om at grensen for pliktig dekning kan settes høyere enn det som følger av første punktum for enkelte spesielle typer innskudd eller for innskudd fra særskilte innskytere.
   
 3. Fondet plikter ikke å dekke tap på:
   
  1. innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering
  2. innskudd som har uvanlig høy rente eller andre økonomiske fordeler når slike fordeler har bidratt til å forverre medlemmets økonomiske situasjon.
    
 4. Fondet har ikke adgang til å dekke tap på:
   
  1. innskudd fra foretak i samme konsern som medlemmet
  2. innskudd som består av utbytte av en straffbar handling det foreligger rettskraftig dom for i forbindelse med en straffbar handling.
    
 5. Vedtak om å dekke tap utover det sikringsfondet plikter å dekke etter annet og tredje ledd ovenfor, krever tilslutning fra minst fem styremedlemmer.
   

§ 16     Oppgjør under innskuddsgarantien
 

 1. Fondet skal dekke tap på innskudd i samsvar med lovens § 19-10.
   

§ 17     Støttetiltak
 

 1. For å sikre at et medlem av fondet som nevnt i § 1 tredje ledd bokstav a og b kan oppfylle sine forpliktelser eller videreføre virksomheten, eventuelt få overført virksomheten til annet finansforetak, kan fondet yte støtte ved:
   
  1. å stille garanti eller gi annen støtte for å sikre eller dekke tap på innskudd som ikke blir dekket etter § 15 ovenfor
  2. å gi støtteinnskudd, lån eller garanti for lån eller oppfyllelse av andre forpliktelser
  3. å tilføre egenkapital eller stille egenkapitalgaranti for at virksomheten kan fortsette eller avvikles
  4. å dekke tap som likviditets- og soliditetssvikt har påført kreditorer eller bestemte grupper av disse
    
 2. Støtte etter lovens § 19-11 kan i stedet gis til morselskap i et finanskonsern. Morselskapet skal i så fall gi støtten direkte til medlemmet.
   
 3. Vedtak om støtte kan bare fattes innenfor de rammer som følger av § 19. Ved vurdering av om støtte skal gis skal styret legge særlig vekt på hensynet til den alminnelige tillit til banksystemet samt hensynet til fondets økonomi. Herunder bør vurderes hvilke kostnader som vil være forbundet med bruk av støttetiltak sammenlignet med de kostnader som vil kunne påløpe hvis saken skulle ende med offentlig administrasjon og utbetaling etter innskuddsgarantien. Et vedtak om støtte krever tilslutning fra minst fem styremedlemmer, og begrunnelsen skal fremgå av fondets styreprotokoll.
   

§ 18     Vilkår for støtte
 

 1. Fondets styre avgjør om og i hvilken utstrekning et medlem skal gis støtte som nevnt i § 17 ovenfor, og på hvilken måte dette skal skje.
   
 2. Et medlemsforetak som har mottatt støtte eller garanti fra fondet, skal gjennomføre de bestemmelser som fondets styre fastsetter for å sikre mot tap. Medlemsforetaket skal gi regelmessige innberetninger til fondets styre om medlemmets stilling og virksomhet etter fondsstyrets nærmere bestemmelser.
   
 3. Fondets styre kan kreve at et medlem som mottar støtte fra fondet tar opp forhandlinger om sammenslutning med et annet medlem eller annet finansforetak, eller at det gjennomføres endringer i medlemmets ledelse eller dens virksomhet.
   

§ 19     Maksimumsgrense for sikringsfondets samlede forpliktelser
 

 1. Styret kan ikke treffe vedtak etter § 17 og § 18 med mindre fondets gjenværende kapital etter støttetiltaket sammen med fremtidig innbetaling av årsavgift og garantikapital samt annen kapitaltilgang antas å være tilstrekkelig til å sikre fondets forpliktelser etter innskuddsgarantiordningen.
   
 2. Sikringsfondet kan ikke uten samtykke fra departementet som omhandlet i lovens § 19-11,sjette ledd, stille garanti eller påta seg andre forpliktelser i anledning innskuddsgaranti eller støttetiltak som til sammen utgjør mer enn to ganger fondets minstekapital etter § 4.