§ 9.      Generalforsamlingen
 

 1. Fondets øverste myndighet er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver medlemsinstitusjon én representant og én stemme med mindre departementet har bestemt noe annet. En medlemsinstitusjon kan benytte en møteberettiget representant for en annen medlemsinstitusjon som fullmektig.
   
 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang hvert år, og skal så vidt mulig holdes innen utgangen av juni.
   
 3. Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling til ordinær generalforsamling skal skje ved brev som sendes medlemsinstitusjonene senest 14 dager før generalforsamlingen. Fortegnelse over saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sendt medlemsinstitusjonene senest 1 uke før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke treffe endelig beslutning i andre saker enn de som er ført opp i fortegnelsen.
   
 4. Forslag som en medlemsinstitusjon ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling må fremsettes skriftlig. Slike forslag bør sendes i god tid før innkallingen skjer, og må senest være mottatt av fondet tre uker før generalforsamlingen.
   
 5. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 medlemsinstitusjoner eller medlemsinstitusjoner som samlet representerer mer enn 10 prosent av medlemsinstitusjonenes samlede forvaltningskapital forlanger det, og samtidig angir hvilke saker som de vil ha behandlet. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje skriftlig, slik at varselet kan påregnes å være mottatt av alle medlemsinstitusjoner senest åtte kalenderdager før generalforsamlingen.
   
 6. Generalforsamlingen ledes av styrets leder, og i styrelederens forfall av styrets nestleder. Har begge forfall, velges møtelederen av generalforsamlingen. Det skal føres protokoll for generalforsamlingen under møtelederens ansvar. Protokollen skal godkjennes og underskrives av møtelederen og av to andre møtedeltakere som velges på møtet.
   
 7. Med mindre annet er særlig bestemt i vedtektene, gjør generalforsamlingen vedtak med enkelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget, unntatt ved valg hvor avgjørelsen treffes ved loddtrekning.
   
 8. Generalforsamlingen vedtar vedtekter for sikringsfondet og kan fastsette instruks for styret.
   
 9. På den ordinære generalforsamling behandles:
   
 1. Årsberetning.
 2. Regnskap og revisors beretning.
 3. Fastsettelse av godtgjørelse til de tillitsvalgte og revisor.
 4. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.
 5. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
 6. Andre saker som av styret er ført opp til behandling.
 7. Forslag fra medlemsinstitusjonene.

 

§ 10     Valgkomiteen
 

 1. På generalforsamlingen velges en valgkomité som skal forberede valgene til neste ordinære generalforsamling. Forslag til medlemmer av valgkomiteen fremmes av styrets valgte medlemmer.
   
 2. Valgkomiteen skal ha fem medlemmer, som velges for to år blant representanter for medlemsinstitusjonene. Et medlem bør fortrinnsvis kun gjenvelges én gang. Generalforsamlingen utpeker komiteens leder.
   

§ 11     Styret
 

 1. Styret består av syv medlemmer. Fem medlemmer og fem varamedlemmer i nummerert rekkefølge velges av generalforsamlingen, fortrinnsvis blant de adm. direktører i medlemsinstitusjonene. Ett medlem med varamedlem oppnevnes av Norges Bank og ett medlem med varamedlem oppnevnes av Finanstilsynet.
   
 2. De valgte medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Ved valgene skal det legges vekt på hensynet til en balansert representasjon fra medlemsinstitusjoner av forskjellig størrelse og karakter. Et medlem bør fortrinnsvis kun gjenvelges to ganger.
   
 3. Styret velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder for ett år om gangen.
   
 4. For gyldig styrevedtak kreves at minst fire styremedlemmer er til stede og er enige i vedtaket, med mindre annet følger av § 15 femte ledd eller § 17 tredje ledd nedenfor.
   
 5. Styremøte holdes så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer forlanger det. Innkalling til styremøte skal så vidt mulig skje skriftlig. I innkallingen skal oppgis de saker som skal behandles. Forretningsføreren foretar innkallelse på vegne av styrelederen.
   
 6. Om det anses nødvendig av tidsmessige grunner, kan styrets leder velge å fremlegge en sak for styret til skriftlig behandling. Vedtak kan likevel ikke treffes ved skriftlig behandling dersom et styremedlem krever saken behandlet på styremøte. Vedtak truffet ved skriftlig behandling skal forelegges for og protokolleres på første styremøte.
   
 7. Over styrets forhandlinger føres protokoll under lederens ansvar. Hvert styremedlem kan kreve å få protokollert sin stemmegivning. Protokollen underskrives av to styremedlemmer som styret oppnevner samt forretningsfører. Kopi av protokollen skal sendes styremedlemmene.
   
 8. Styrets medlemmer tilkommer godtgjørelse for sitt arbeid, som fastsettes av generalforsamlingen.
   

§ 12     Styrets funksjoner
 

 1. Styret leder sikringsfondets virksomhet.
   
 2. Styret skal bl.a.:
  1. Foreta innkalling til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
  2. Treffe beslutninger om avgiftsinnkreving og innhenting av garantierklæringer m.v. i medhold av vedtektenes § 5 tredje og fjerde ledd og § 6 annet og tredje ledd.
  3. Fastsette strategi og retningslinjer for forvaltningen av sikringsfondets midler etter § 7 og treffe beslutning om låneopptak etter § 8.
  4. Ansette en forretningsfører for sikringsfondet, og fastsette dennes instruks og godtgjørelse.
  5. Treffe beslutninger til iverksettelse av innskuddsgarantien eller om støttetiltak i medhold av vedtektenes §§ 15, 16, 17 og 18.
    
 3. Styrets adgang til å forplikte sikringsfondet:
   
  1. Fondet forpliktes ved underskrift av styrets leder eller av minst to styremedlemmer i fellesskap.
  2. Styret kan gi forretningsføreren begrenset fullmakt til å opptre på fondets vegne.

    

§ 13     Revisjon
 

 1. Generalforsamlingen skal velge en statsautorisert revisor til å utføre revisjonsarbeidet. Revisor avgir beretning til generalforsamlingen.
   

§ 14     Taushetsplikt
 

 1. Tillits- og tjenestemenn og revisorer i sikringsfondet skal avgi erklæring om taushetsplikt med hensyn til de forhold som de i stillings medfør får kjennskap til.