§ 4       Sikringsfondets ansvarlige kapital
 

 1. Sikringsfondets samlede ansvarlige kapital skal til enhver tid minst være lik summen av 1,5 prosent av samlede garanterte innskudd hos medlemmene og 0,5 prosent av summen av beregningsgrunnlagene for kapitaldekningskravene for de foretak som er medlemmer som nevnt i § 1 tredje ledd bokstav a og b. Kapitalen skaffes til veie gjennom avgifter og garantier i henhold til §§ 5 og 6.
   
 2. Ved beregning av de samlede garanterte innskudd hos medlemmene etter første ledd, legges til grunn et gjennomsnitt av medlemmenes innskudd ved utløp av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret to år før innbetalingsåret samt første og annet kvartal i kalenderåret før innbetalingsåret. Tilsvarende gjøres ved beregning av summen av beregningsgrunnlagene for kapitaldekningskravene.
   

§ 5       Avgift fra medlemmene
 

 1. Medlemmene skal hvert år betale en avgift til sikringsfondet.
   
 2. Avgiften beregnes i samsvar med bestemmelsene i lovens § 19-6 og § 19-8 med tilhørende forskrifter.
   
 3. Styret skal hvert år sende melding til de enkelte medlemmer om størrelsen av den avgift som skal innbetales. Frist for innbetaling fastsettes av styret.
   
 4. Nytt medlem i fondet som har drevet virksomhet før inntreden, betaler avgift i henhold til særskilt vedtak fastsatt av departementet.
   

§ 6       Garanti fra medlemmene
 

 1. Dersom fondet ikke oppfyller kravet til ansvarlig kapital, skal det beløpet som mangler, dekkes ved garanti fra medlemmene. Garantibeløpet for hvert medlem beregnes forholdsmessig på samme måte som avgiftsplikten i henhold til § 5. Krav på innbetalinger etter garantiansvaret kan for ett enkelt år ikke overstige en tidel av kravet til sikringsfondets ansvarlig kapital etter § 4.
   
 2. Fondets styre foretar fordelingen av garantibeløpene og fastsetter hvordan garanti ansvaret skal sikres. Fordelingen av garantibeløpene skal omberegnes dersom styret bestemmer det, og når departementet krever det.
   
 3. Styret bestemmer hvorledes garantierklæringene fra medlemmene skal utformes og påser at erklæringene blir innhentet.
   

§ 7       Plassering av sikringsfondets midler
 

 1. Innenfor de rammer som følger av reglene nedenfor, skal styret fastsette strategi og retningslinjer for forvaltning av sikringsfondets midler basert på hensynet til en betryggende forvaltning, nødvendig likviditet og etisk forvaltning.
   
 2. Plasseringen skal skje innenfor følgende rammer.
   
  1. Minimum en tredjedel av fondets midler i norske og utenlandske stats- og statsgaranterte obligasjoner.
    
  2. Fondet kan ikke plassere midler direkte eller indirekte i aksjer, grunnfondsbevis eller annen ansvarlig kapital utstedt av norske banker eller i morselskap i finanskonsern som omfatter norske banker, med mindre dette skjer som et støttetiltak etter finansforetaksloven § 19-11.
    

§ 8       Låneopptak
 

 1. Styret kan beslutte at fondet skal oppta lån hvis dette er nødvendig for oppfyllelse av fondets formål.