§ 1       Opprettelse og medlemskap
 

1. Bankenes sikringsfond (heretter kalt sikringsfondet) ble opprettet ved lov 25.06.04 om endringer i banksikringsloven ved at Sparebankenes og Forretningsbankenes sikringsfond ble slått sammen. Endringsloven trådte i kraft 01.07.04. Ny finansforetakslov trådte i kraft 01.01.16. Virksomheten til sikringsfondet reguleres nå av finansforetaksloven.

2. Fondet har sitt forretningskontor i Oslo.

3. Institusjoner med rett eller plikt til medlemskap i Bankenes sikringsfond:

 

 1. Banker med hovedsete her i riket skal være medlem av sikringsfondet.
 2. Departementet kan i forskrift bestemme at annet finansforetak med hovedsete her i riket skal være medlem av sikringsfondet og kan fastsette nærmere regler for slike medlemmer.
 3. Kredittinstitusjon med hovedsete i annen EØS-stat som mottar innskudd fra allmennheten gjennom filial her i riket, har rett til å bli medlem av innskuddsgarantiordningen dersom innskuddsgarantiordningen i filialens hjemstat ikke kan anses å gi filialens innskytere like god dekning som det som følger av  loven.
 4.  Departementet  kan bestemme at filial av kredittinstitusjon med hovedsete i stat utenfor EØS, skal være medlem av innskuddsgarantiordningen.

4. Departementet kan gi forskrift om filialers medlemskap i sikringsfondet, herunder regler om at fondet kan granske filialenes regnskaper og revisjonsforhold og vurdere deres forvaltning, jf. finansforetakslovens § 19-2 (3).


§ 2       Formål
 

 1. Sikringsfondet skal gjennom innskuddsgarantiordningen sikre innskuddsforpliktelsene til medlemmene gjennom innskuddsgarantien etter § 15.
   
 2. For å sikre at et medlem som nevnt i § 1 tredje ledd bokstav a og b kan oppfylle sine forpliktelser eller videreføre virksomheten, eventuelt få overført virksomheten til annen institusjon, kan fondet også yte støtte etter reglene i § 17 og § 18.
   
 3. Fondet er et eget rettssubjekt. Ingen av medlemmene har eiendomsrett til noen del av  fondet. Konkurs eller akkordforhandlinger kan ikke åpnes i fondet.


§ 3       Innsynsrett hos medlemmene
 

 1. Sikringsfondet kan pålegge medlemmene den rapporteringsplikt som er nødvendig for fondets beregning av årlig avgift.
   
 2. Fondet kan granske medlemmenes regnskaper og revisjonsforhold og vurdere deres forvaltning. I den sammenheng kan fondet kreve at et medlem skal legge frem dokumenter og opplysninger som fondet anser nødvendig.