Resultatregnskap    
tall i millioner kroner    
Inntekter 2015 2014
Avgift fra medlemmene 1 552,6 1 518,5
Sum driftsinntekter 1 554,4 1 519,8
Resultat av forvaltningsvirksomhet    
Renteinntekter 680,6 693,0
Gevinst og tap forvaltningsvirksomhet -244,3 -40,6
Netto forvaltningsresultat 436,3 652,4
Driftskostnader -37,0 -38,9
Resultat for regnskapsåret 1 953,8 2 133,3
     
Balanse    
tall i millioner kroner    
EIENDELER 2015 2014
Bankinnskudd 195,8 196,7
Obligasjoner og sertifikater 30 326,8 28 471,8
Utlånte obligasjoner og sertifikater 367,8 235,1
Finansielle derivater 443,6 648,6
Uoppgjorte handler 649,4 1 828,6
Andre eiendeler 31,4 22,5
Sum eiendeler 32 014,9 31 403,3
     
GJELD OG EGENKAPITAL 2015 2014
Sikringsfondets egenkapital 30 530,5 28 576,6
Finansielle derivater 1 126,9 2 811,7
Uoppgjorte handler 308,9 0,0
Annen gjeld 48,6 14,9
Sum gjeld 1 484,4 2 826,7
Sum gjeld og egenkapital 32 014,9 31 403,3