Resultatregnskap    
tall i millioner kroner    
Inntekter 2014 2013
Avgift fra medlemmene 1 518,5 1 534,5
Sum driftsinntekter 1 519,8 1 535,9
Resultat av forvaltningsvirksomhet    
Renteinntekter 692,8 531,4
Gevinst og tap  -40,4 106,2
Netto forvaltningsresultat 652,4 637,6
Driftskostnader -38,9 -51,6
Resultat for regnskapsåret 2 133,3 2 121,9
     
Balanse    
tall i millioner kroner    
EIENDELER 2014 2013
Bankinnskudd 196,7 96,4
Obligasjoner og sertifikater 28 706,9 26 220,6
Finansielle derivater 648,6 335,6
Uoppgjorte handler 1 828,6 100,2
Andre eiendeler 22,5 31,8
Sum eiendeler 31 403,3 26 784,6
     
GJELD OG EGENKAPITAL 2014 2013
Sikringsfondets egenkapital 28 576,6 26 443,3
Finansielle derivater 2 811,7 326,1
Annen gjeld 15,0 15,2
Sum gjeld 2 826,7 341,2