Fondet er investert i utenlandske statsobligasjoner og er valutasikret til norske kroner. 

Midlene i fondet forvaltes i dag av Legal & General Investment Management (LGIM). Bank of New York Mellon (BNYM) er sikringsfondets depotbank. BNYM står også for uavhengig verdifastsettelse av sikringsfondets investeringer.

Enhet for kontroll og oppfølgning av forvaltningen har ansvaret for å følge opp avkastningen. Avkastningen måles mot en indeks som består av likvide statsobligasjoner med løpetid fra ett til tre år med kredittrating AA eller bedre. Sikringsfondets styre fastsetter strategi og retningslinjer for forvaltningen av midlene innenfor rammene gitt i fondets vedtekter.

Fondets midler er plassert i aktiva med lav risiko og høy likviditet

Beholdning av statsobligasjoner fordelt på land (tabellen viser markedsverdi i millioner kroner):

 

2015

2014

2013

USA

6 160

5 740

5 243

Tyskland

6 133

5 707

5 164

Storbritannia

5 587

5 771

5 255

Canada

3 628

4 346

3 714

Australia

2 955

3 650

 2 957

Andre

6 231

3 493

 3 664

Totalt

30 695

 28 707

  25 996

Detaljert informasjon om investeringene i fondets årsrapporter