Fondet er investert i statskasseveksler og statsobligasjoner i land med god kredittkvalitet og likviditet. Alle investeringer i utenlandsk valuta er valutasikret til norske kroner. Motpartsrisiko reduseres ved å motta sikkerhet for all eksponering.

Midlene i fondet forvaltes av eksterne forvaltere. Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen har ansvar for å følge opp forvaltningen og overvåke fondets risiko.

​Sikringsfondets styre fastsetter strategi og retningslinjer for forvaltningen av midlene innenfor rammene gitt i fondets vedtekter.

Detaljert informasjon om investeringene finnes i fondets årsrapporter