Endringene i finansforetaksloven om innskuddsgarantien kommer som følge av et revidert EU-direktiv som skal harmonisere og forbedre beskyttelsen av bankinnskudd. Endringene trer i kraft 1. januar 2019. Reglene innebærer blant annet:

  • Garantibeløpet for innskytere i Norge vil fortsatt være på to millioner kroner pr. kunde pr. bank.
  • Utbetalingsfristen ved en garantiutbetaling vil bli syv arbeidsdager.
  • Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, vil være dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Slike innskudd vil bli utbetalt i løpet av tre måneder.
  • For kunder som har innskudd i norske bankers virksomhet i andre EØS-land blir garantibeløpet begrenset til et beløp i norske kroner tilsvarende 100 000 euro.

Begrensningen på 100 000 euro gjelder for alle utenlandske innskytere i norske banker, uavhengig av om banken er formelt etablert i utlandet som en filial. Eksempler på norske banker med virksomhet i utlandet er:

  • DNB
  • Santander
  • Bank Norwegian

Bankenes bidrag til innskuddsgarantifondet

Årlig bidrag til Bankenes sikringsfond vil i større grad enn tidligere avhenge av bankens forretningsmodell. Banker med en risikofylt forretningsmodell må betale relativt sett mer enn banker med lavere risiko. Bidraget til Bankenes sikringsfond vil bli beregnet på bakgrunn av nytt regelverk, mest sannsynlig f.o.m. 2019.