Stortinget besluttet 6. mars 2018 å endre regelverket for innskuddsgarantiordningen. Endringene i finansforetaksloven om innskuddsgarantien kommer som følge av et revidert EU-direktiv som skal harmonisere og forbedre beskyttelsen av bankinnskudd. Endringene trer i kraft 1. januar 2019. Reglene innebærer blant annet:

  • Garantibeløpet for innskytere i Norge vil fortsatt være på to millioner kroner pr. kunde pr. bank. Det er ikke endelig avklart om beløpsgrensen i fremtiden vil bli redusert til et beløp tilsvarende 100 000 euro. Les mer om beløpsgrensen under spørsmål og svar.
  • Utbetalingsfristen ved en garantiutbetaling vil bli syv arbeidsdager.
  • Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, vil være dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Slike innskudd vil bli utbetalt i løpet av tre måneder.

Norske bankers virksomhet i utlandet
Det gjelder en b
egrensning på 100 000 euro for bankkunder som har innskudd i norske bankers filialer i EU-land, for eksempel filialene til DNB og Santander i Sverige. Bank Norwegian har organisert sin utenlandske virksomhet som grenseoverskridende virksomhet. For kunder i den utenlandske virksomheten av Bank Norwegian er dekningen nå 2 millioner kroner. Fra og med 1. januar 2019 vil beløpsgrensen på 100 000 euro gjelde for alle kunder som har innskudd i norske bankers virksomhet i EU-land, uavhengig av organisering (filial eller grenseoverskridende virksomhet). 

Bankenes bidrag til innskuddsgarantifondet

Årlig bidrag til Bankenes sikringsfond vil i større grad enn tidligere avhenge av bankens forretningsmodell. Banker med en risikofylt forretningsmodell må betale relativt sett mer enn banker med lavere risiko. Bidraget til Bankenes sikringsfond vil bli beregnet på bakgrunn av nytt regelverk, mest sannsynlig f.o.m. 2019.