1. juli trer forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften) i kraft. Formålet med forskriften er å bidra til at Bankenes sikringsfond kan foreta korrekt og rettidig utbetaling av garanterte innskudd i samsvar med bestemmelsene i finansforetaksloven kapittel 19, samt beregne eventuelt bidrag fra innskuddsgarantifondet ved krisehåndtering etter kapittel 20. Forskriften gjelder for medlemmer av innskuddsgarantiordningen, i samsvar med finansforetaksloven § 19-2.

Veiledning til innskuddsgarantiforskriften, eksempel på XML-fil og mal til følgeskriv er publisert på denne siden for medlemsbankene.

Samtidig med ikrafttredelsen av innskuddsgarantiforskriften, oppheves den tidligere forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond (dataforskriften).  Det vises i denne forbindelse til forskrift om opphevelse av forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond.