Norske banker etablert i utlandet

Bankvirksomhet kan drives på tvers av landegrenser. Virksomheten kan enten drives som grensekryssende virksomhet fra hjemstaten eller gjennom etablering av filial i vertsstaten. Grensekryssende virksomhet betyr at bankdriften i utlandet drives fra organisasjonen i Norge, mens en filial innebærer etablering av fysiske kontorer og egne ansatte. Eksempler på virksomhet som drives via filialer er DNB og Santander i Sverige og Danmark. Eksempler på grensekryssende virksomhet er Instabank, Lea Bank og Komplett Bank i flere nordiske land. 

Innskudd som dekkes av garantiordningen, dekkes uavhengig av nasjonaliteten og bostedet til innskyterne. Det avgjørende er at innskuddet er gjort i den utenlandske delen av virksomheten.

Garantibeløp

Innskudd i norske bankers virksomhet i utlandet er dekket av garantien med et beløp i norske kroner som tilsvarer 100 000 euro pr. innskyter pr. medlemsforetak.

Innskudd som følger av en spesiell livshendelse dekkes i sin helhet i inntil 12 måneder. Livshendelser som medfører at innskuddet dekkes i sin helhet, er:  

  • Kjøp/salg privat bolig eller fritidshus 
  • Ekteskap, samlivsbrudd, avslutning arbeidsforhold (inkl. pensjon/nedbemanning), uførhet, død 
  • Utbetaling av forsikringsytelse, erstatning for skade v/straffbar handling eller erstatning for uriktig straffeforfølgning  

Slike innskudd garanteres med et ubegrenset beløp i en periode på inntil 12 måneder, så lenge det kan dokumenteres at det dreier seg om innskudd som er gjort i etterkant av en livshendelse som nevnt over.

Overgangsregel for fastrenteinnskudd etablert før 1.1.19

Garantibeløpet for kunder i den utenlandske delen av virksomheten ved grensekryssende virksomhet var 2 millioner kroner inntil 1. januar 2019. Enkelte norske banker med grensekryssende virksomhet har tilbudt fastrenteinnskudd. Fastrenteinnskudd foretatt før 1.1.19 i disse bankene vil være garantert med inntil 2 millioner kroner frem til utløpet av fastrenteperioden.