Innskuddsgarantifondet

Det nye innskuddsgarantifondet er i realiteten en videreføring av Bankenes sikringsfond, og skal sikre publikums innskudd i medlemsbankene. Innskuddsgarantifondet tilføres 45 prosent av midlene i Bankenes sikringsfond. Dette beløpet utgjør i overkant av 15 mrd. kroner, tilsvarende 1,2 prosent av garanterte innskudd. Videre oppkapitalisering av fondet vil skje gjennom årlige bidragsbetalinger fra medlemsbankene.

Hvem skal være medlem i innskuddsgarantifondet?

Alle norske banker, herunder norske datterbanker av utenlandske banker, må være medlem i innskuddsgarantifondet.

Her finner du en liste over alle medlemsbanker.
 

Hvem skal betale bidrag til fondet og hvor mye?

Alle medlemmer skal betale årlige fondsbidrag til innskuddsgarantifondet. Størrelsen på årlige bidrag til innskuddsgarantifondet er 0,8 promille av medlemsbankenes samlede garanterte innskudd. Metodikken for beregning av risikobaserte bidrag til innskuddsgarantifondet er nærmere beskrevet her.
 

Minimumsstørrelse på innskuddsgarantifondet

Fondets størrelse skal minst være på 0,8 prosent av totale garanterte innskudd i medlemsbankene. Dersom størrelsen på innskuddsgarantifondet faller under to tredeler av dette, kan årlige fondsbidrag settes høyere. Medlemsbankene kan også bli pålagt et tilleggsbidrag på inntil 0,5 prosent av samlede garanterte innskudd dersom fondets midler ikke er tilstrekkelig til å dekke utbetaling til bankkunder som har krav på å få innskuddene utbetalt fra Bankenes sikringsfond.

Krisetiltaksfondet

Det nye krisetiltaksfondet skal bidra til at det er finanssektoren selv, og ikke skattebetalerne, som bærer kostnadene ved å håndtere kriserammede foretak. Krisetiltaksfondet tilføres 55 prosent av eksisterende midler i Bankenes sikringsfond. Dette beløpet utgjør i overkant av 18 mrd. kroner, tilsvarende 1,5 prosent av garanterte innskudd. Videre oppkapitalisering av fondet vil skje gjennom årlige bidragsbetalinger fra foretakene.
 

Hvem skal betale bidrag til krisetiltaksfondet?

Følgende foretak skal betale årlige bidrag til krisetiltaksfondet:

  • Banker
  • Kredittforetak
  • Verdipapirforetak som er omfattet av minstekravet til startkapital i verdipapirhandelloven
     

Hvor mye skal betales i årlig bidrag til fondet?

Det samlede årlige bidraget til krisetiltaksfondet skal være på 1 promille av de totale garanterte innskuddene hos foretakene. Finansdepartementet kan bestemme at bidraget i enkeltår skal være lavere enn dette.

Metodikken for beregning av bidrag til krisetiltaksfondet er nærmere beskrevet her.
 

Minimumsstørrelse på krisetiltaksfondet

Fondets størrelse skal minst være på 1 prosent av totale garanterte innskudd i medlemsbankene. Dersom størrelsen på fondet skulle falle under dette nivået, kan årlige bidrag økes. Foretakene kan også bli ilagt tilleggsbidrag på inntil tre ganger ordinært årsbidrag dersom fondsmidlene ikke er tilstrekkelige til å dekke en pågående krisehåndtering.