Avgift fra medlemmene:

Alle medlemmer, både ordinære og filialer, skal hvert år betale en avgift til sikringsfondet. Avgiften beregnes i samsvar med bestemmelsene i finansforetaksloven § 19-6 med tilhørende forskrift.

Informasjon om beregning av avgift

Endring av medlemskap kan medføre at det skal beregnes en inntredelsesavgift. Dette gjelder også for nye medlemmer. Denne avgiften reguleres av § 19-8 i finansforetaksloven og § 5 i forskriften om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond. Ta kontakt ved spørsmål om inntredelsesavgift.

Minimumsstørrelse på ansvarlig kapital i sikringsfondet
Sikringsfondets samlede ansvarlige kapital skal til enhver tid minst være lik summen av:

•    1,5 prosent av samlede garanterte innskudd hos medlemmene og
•    0,5 prosent av summen av beregningsgrunnlaget hos medlemmene

Mer informasjon om minimumsstørrelsen for ansvarlig kapital finnes i note 1 i årsrapporten for 2015. 

Garanti fra medlemmene:
Dersom sikringsfondets ansvarlige kapital ikke er tilstrekkelig i forhold til minstekravet, skal medlemmene avgi garantierklæringer som dekker inn det manglende beløpet. Garantibeløpet for hvert medlem beregnes forholdsmessig på samme måte som avgiftsplikten. Krav på innbetalinger i henhold til garantiansvaret kan for ett enkelt år ikke overstige 1/10 av minstekravet til fondets ansvarlige kapital.