Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank skal vi bidra til å opprettholde finansiell stabilitet.

Vår primære oppgave er å garantere for innskuddene i medlemsbankene. Dette gjør vi ved å yte støtte for å sikre medlemmers fortsatte drift, eller stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank settes under offentlig administrasjon.