Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank skal vi bidra til å opprettholde finansiell stabilitet.

Det er bestemt i lov om Bankenes sikringsfond at vår hovedoppgave er å garantere for innskuddene i medlemsbankene. Dette gjør vi ved å yte støtte for å sikre medlemmers fortsatte drift, eller stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank settes under offentlig administrasjon. Regler for når og hvordan vi kan gi medlemsbanker støtte eller sørge for utbetaling av innskudd finnes i finansforetaksloven kapittel 19. 

I tillegg til å forvalte innskuddsgarantifondet, forvalter vi midlene som tilhører krisetiltaksfondet. Vi bistår Finanstilsynet som krisehåndteringsmyndighet med administrative oppgaver knyttet til krisetiltaksfondet. Reglene for bruk av fondet finnes i finansforetaksloven kapittel 20.