Sikringsfondet har som formål å sikre innskuddsforpliktelsene til medlemmene gjennom innskuddsgarantien.

Sikringsfondets egenkapital utgjør 30,5 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Dette utgjør 2,66 prosent av de garanterte innskuddene. Alle midler er plassert i sikre og likvide statsobligasjoner fordelt på stater med høy internasjonal rating. Fondets investeringer ga en avkastning på 436 millioner kroner i 2015. Forvaltningen følges tett opp for å sikre at den er i tråd med fondets vedtekter og styrets fastsatte rammer.

Sikringsfondet har de siste årene økt sin oppmerksomhet på krisehåndtering og beredskap, samt arbeidet med å forberede virksomheten til de nye innskuddsgaranti- og krisehåndteringsdirektivene i EU. Dette gjenspeiles i sikringsfondets ressursdisponering og økte oppmerksomhet på den operasjonelle risikoen i fondet. Endring av kapitalforvaltningsmodellen i 2013 har hatt positive effekter for ressursallokering til fordel for kjernevirksomheten og har medført lavere kostnader for fondet.

Sikringsfondet har økt sin deltakelse i internasjonale fora, herunder IADI (International Association of Deposit Insurers), EFDI (European Forum of Deposit Insureres) og EBA (European Banking Authority). I tillegg har sikringsfondet økt sitt samarbeid med de nordiske landene.

Fondet har gjennomført en rekke prosjekter i 2015 for å forbedre fondets beredskap. Sikringsfondet har lagt ned et omfattende arbeid med å utvikle effektive elektroniske løsninger for å utbetale garanterte innskudd innenfor fristen på én uke, i det tilfellet at en bank blir satt under administrasjon. Videreutvikling og forbedring av løsningene fortsetter i 2016.

Det ble i løpet av våren 2015 gjennomført en beredskapsøvelse sammen med Finans Norge med hovedvekt på kundehåndtering, kommunikasjon mellom enhetene og mediehåndtering. Identifiserte forbedringspunkter gjennomføres i samarbeid med Finans Norge. Som en del av kriseberedskapen, har sikringsfondet, sammen med Finanstilsynet, deltatt i tilsyn overfor enkelte banker knyttet til etterlevelse av forskrift om krav til datasystemer og rapportering til sikringsfondet. Arbeidet med å forbedre og effektivisere krisehåndtering og beredskap i fondet pågår kontinuerlig og fortsetter i 2016.

Idar Kreutzer

Forretningsfører