Filialsamarbeid

Vi samarbeider med sikringsfond i andre land der norske banker har filialer, og der utenlandske banker har filialer i Norge.

Bakgrunnen for samarbeidet er EU-direktivet om innskuddsgarantiordninger. Artikkel 14 i direktivet fastslår at sikringsfond i land med filialer skal bistå landet der morbanken holder til i en utbetalingssituasjon ved å foreta utbetaling til innskyterne i filialen.

Bankenes sikringsfond har slike samarbeidsavtaler med følgende innskuddsgarantiordninger:

  • Riksgälden, Sverige
  • Finansiel Stabilitet, Danmark


Euopean Forum of Deposit Insurers, EFDI

EFDI har som formål å bidra til finansiell stabilitet i Europa ved å tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmene. Forumet har medlemmer fra 45 europeiske land.

Bankenes sikringsfond deltar på flere av EFDIs konferanser og i ulike arbeidsgrupper.


International Association of Deposit Insurers, IADI

IADI arbeider internasjonalt for å øke sikringsfonds effektivitet ved å veilede og tilrettelegge for internasjonalt samarbeid. Organisasjonen har medlemmer fra 77 land.

IADI har, sammen med Baselkomiteen, utgitt prinsipper for effektive innskuddssikringsordninger.

Bankenes sikringsfond foretar egenevalueringer av overholdelsen av IADIs prinsipper og deltar jevnlig på IADIs konferanser.