Garantien dekker innskudd på opp til to millioner kroner for hver enkelt innskyter i hver enkelt medlemsbank.

Garantien dekker:

 • Innskudd på spare- og brukskontoer
   
 • Innskudd i både norske kroner og utenlandsk valuta

Garantien dekker ikke:

 • Investeringer i andre bankprodukter som aksjer eller andre verdipapirer som ikke regnes som bankinnskudd
   
 • Innskudd som er tatt i arrest av namsmannen ved rettslig kjennelse
   
 • Innskudd på kontoer der det er begjært utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven
   
 • Innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering
   
 • Innskudd der en innskyter på individuelt grunnlag har fremforhandlet uvanlig høy rente eller andre økonomiske fordeler, når dette har bidratt til å forverre medlemsbankens situasjon
   
 • Innskudd fra andre selskaper i samme konsern som banken som er satt under offentlig administrasjon