Det er avgjørende at alle medlemsbanker rapporterer garanterte innskudd på klientkontoer nøyaktig. Fra og med 1. kvartal 2024 ble det innført nye koder for rapportering til ORBOF knyttet til innskuddsgarantiordningen. Dette er det orientert om på nettsiden til Statistisk sentralbyrå (SSB), hvor det er publisert oppdatert veiledning, kodeliste, maler og feilkontrollnotat.

Som beskrevet i veiledningen endres rapporteringen av garanterte innskudd på klientkonto fra og med samme kvartal. Med klientkonto forstås konto som er opprettet for foretak som driver virksomhet hvor det er bestemt i lov eller forskrift at foretaket skal skille mellom foretakets og klientens midler.

Ved rapportering av garanterte innskudd skal bankene rapportere faktiske garanterte innskudd innestående på klientkonto, uavhengig om det er særskilt klientkonto eller felles klientkonto.

Dette har særlig betydning for felles klientkonto, hvor det er flere klienter som har midler. Hvis banken ikke kan rapportere nøyaktige garanterte innskudd for de forskjellige klientene på felles klientkonto, skal det samlede beløpet på klientkontoen rapporteres som garanterte innskudd. Under følger to eksempler for hvordan garanterte innskudd på felles klientkonto i post 67.0.01 skal rapporteres, ut fra hvilken data banken har tilgjengelig. Ved beregning av bidrag til innskuddsgarantiordningen vil de samlede rapporterte garanterte innskuddene i post 67.0.01 legges til grunn.

  • Hvis banken ikke kan identifisere fordelingen av innskudd pr. innskyter eller antall innskytere på felles klientkonto skal det totale beløpet innestående på klientkontoene anses som garanterte innskudd.
  • Hvis banken kan identifisere antall innskytere på felles klientkonto, men ikke fordelingen av innskudd pr. innskyter, skal garanterte innskudd beregnes ut ifra antall klienter på klientkontoen multiplisert med dekningsgrensen på 2 millioner kroner (100 000 euro for kunder som er omfattet av utenlandsk del av bankvirksomheten).

Midlertidige høye innskudd utover 2 millioner skal holdes utenfor rapporteringen.  Du kan lese mer om midlertidige høye innskudd i Finansforetaksloven § 19-4 (2) og på vår nettside

For mer informasjon om rapporteringen viser vi til SSBs veiledning og kodeliste, der endringene er merket med gult. Vi oppfordrer alle medlemsbanker til å gjøre seg kjent med den oppdaterte veiledningen.