I henhold til EUs innskuddsgarantidirektiv skal garantibeløpet i EU/EØS-området være på et beløp tilsvarende 100 000 euro. Det er etablert en overgangsordning som skal gjelde ut 2018. Dette tilsier at dagens garantibeløp på 2 mill. kroner er forventet å bli redusert til 100 000 euro fra januar 2019. Ny lov ble vedtatt av Stortinget 6. mars 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Spørsmålet om endring i garantibeløpet er imidlertid ikke endelig avklart. Myndighetene jobber fortsatt med å beholde 2 mill.-grensen også etter 2018. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt myndighetene (Finansdepartementet).