I henhold til EUs innskuddsgarantidirektiv skal garantibeløpet i EU/EØS-området være på et beløp tilsvarende 100 000 euro. Det er etablert en overgangsordning som skal gjelde ut 2018. Dette tilsier at dagens garantibeløp på 2 mill. kroner er forventet å bli redusert til 100 000 euro fra januar 2019. Spørsmålet om endring i garantibeløpet er ikke endelig avklaret. I Finansdepartementets proposisjon (Prop. 159 L) om gjennomføring av EU-direktivene om innskuddsgaranti og krisehåndtering i Norge er det ikke foreslått endring i dagens garantibeløp på 2 mill. kroner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt myndighetene (Finansdepartementet).