Stortinget besluttet 23. mars 2018 endringer i finansforetaksloven som gjennomfører EUs innskuddsgarantidirektiv, men uten at garantibeløpet ble redusert. Garantibeløpet vil dermed fortsatt være 2 millioner kroner pr. kunde pr. bank etter ny lov. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2019. I henhold til EUs innskuddsgarantidirektiv skal garantibeløpet i EU/EØS-området være på et beløp tilsvarende 100 000 euro. Det ble etablert en overgangsordning som gjelder til utgangen av 2018 for land som tidligere hadde et høyere dekningsnivå. Myndighetene jobber fortsatt overfor EU med sikte på å videreføre garantinivået på 2 millioner kroner, eventuelt å få forlenget overgangsperioden utover 2018. En eventuell endring i nivået på garantien vil skje ved en endring i finansforetaksloven. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt myndighetene (Finansdepartementet).