I henhold til EU-direktivet skal overgangsordningen gjelde ut 2018, noe som vil si at dagens garantibeløp på 2 mill. kr reduseres til 100 000 euro fra januar 2019. Etter føringer fra myndighetene er det imidlertid ikke endelig bestemt om dagens ordning skal opphøre 1.1.19. Banklovkommisjonen har avgitt Utredning nr. 30 (NOU 2016:23) til Finansdepartementet 26. oktober 2016. Finansdepartementet sendte NOU-en på høring 28. oktober, med høringsfrist 9. januar 2017. Direktivet må også tas inn i EØS-avtalen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt myndighetene (Finansdepartementet).