Hovedregelen er at sikringsordningen plikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd i en medlemsinstitusjon. Dette vil også gjelde utenlandske statsborgere med innskudd i en norsk bank.

Den norske garantiordningen gjelder for innskudd i filialer som norske banker har etablert i utlandet. For innskudd i norske bankers filialer i EU-/EØS-land er garantibeløpet begrenset til dekningen i filialens vertsland. Disse landene har et garantibeløp som tilsvarer 100 000 euro. Dette gjelder for eksempel for kunder i filialene som DNB og Santander har etablert i Sverige og Danmark. 

Enkelte norske banker har organisert sin utenlandske virksomhet i EU-/EØS-området som grensekryssende virksomhet. Dette vil si at bankdriften i utlandet drives fra organisasjonen i Norge. Eksempler er Bank Norwegian, Instabank, Monobank og BN Bank. Garantibeløpet til kunder i den utenlandske virksomheten til disse bankene er 2 millioner kroner. Fra og med 1. januar 2019 vil beløpsgrensen på 100 000 euro gjelde for alle kunder som har innskudd i norske bankers virksomhet i EU-land, uavhengig av om banken er organisert som filial eller grensekryssende virksomhet. Lovendringene er nærmere omtalt i denne artikkelen.

Når det gjelder filialer i Norge av utenlandske banker som har filialmedlemskap i Bankenes sikringsfond, er regelen noe annerledes. Dette følger av finansforetaksforskriften § 19-3 annet ledd: ”Som innskyter i filial her i riket regnes innskyter som selv har foretatt innskudd i, og som har naturlig tilknytning til, filialen.” Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvem som skal anses som innskyter i filialen.