Enheten har ansvaret for at midlene i innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet forvaltes i tråd med fondenes vedtekter, investeringsstrategi og risikorammer.

Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen har blant annet følgende oppgaver:

  • Bistå styret og ledelsen i utarbeidelse av fondets investeringsstrategi
  • Definere og følge opp referanseindeksen og investeringsmandatet som vedtas av styret
  • Rapportere forvaltningsresultat og overholdelse av rammer til ledelsen og styret
  • Tilrettelegge for rask tilgang til fondets midler ved en eventuell utbetaling fra fondet
  • Kvalitetssikre tjenester levert av fondets depotbank

Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen ledes av Chief Risk Officer Tanja Log. Avdelingen har fire fulltidsansatte medarbeidere.